TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 12/2012 vp

TyVL 12/2012 vp - K 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2012 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2011 (K 7/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

strategiajohtaja Antti Joensuu ja työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä, kehityspäällikkö Markus Pyykkönen ja ylitarkastaja Mikko Juvonen, sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan lausumat

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjen seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettu, kertomuksessa selostettu toimenpide on riittävä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi:

 • Vuokratyövoiman välitys ja käyttö

  HE 78/1996 vp

 • Nuori työtön, väylä kohti työelämää

  HE 225/2002 vp

 • Sosiaaliset yritykset

  HE 132/2003 vp

 • Alkoholitestit työpaikoilla

  HE 162/2003 vp

 • Työelämäselonteosta johtuvat toimet

  VNS 4/2004 vp lausuman kohdat 1, 3 ja 5—7

 • Tilapäinen vapaa ikääntyneiden omaisten hoitamiseksi

  HE 44/2006 vp

 • Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimeenpano ja vaikutusten seuranta

  HE 254/2006 vp lausuman kohta 1

 • Eläkkeen lepäämisjättämisjärjestelmän joustaminen ja työllistyminen sosiaalisiin yrityksiin

  HE 275/2006 vp

 • Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

  HE 263/2010 vp

 • Aikuiskoulutustuen kehittäminen

  HE 150/2000 vp

 • Tasa-arvolainsäädäntö, työelämä ja vanhemmuus

  HE 195/2004 vp lausuman kohta 5

 • Ammattitutkintostipendin kehittäminen

  HE 46/2005 vp

 • Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittäminen

  HE 132/2006 vp

 • Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeus

  HE 68/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ei pidä seuraavia hallituksen kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä, vaan katsoo, että alla olevat valiokunnan ehdotuksesta hyväksytyt eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Yhdenvertaisuuslaki ja perusoikeudet

  HE 44/2003 vp

 • Työelämäselonteosta johtuvat toimet

  VNS 4/2004 vp lausuman kohdat 2 ja 4

 • Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimeenpano ja vaikutusten seuranta

  HE 254/2006 vp lausuman kohta 2

 • Työmarkkinatoimenpiteisiin osallistuvien työaikasuojelu ja

  Vaikeasti työllistyvien työllistymismahdollisuudet, lainmuutoksen vaikutukset

  HE 274/2009 vp

 • Tasa-arvolainsäädäntö, työelämä ja vanhemmuus

  HE 195/2004 vp lausuman kohdat 1, 2 ja 4

 • Aikuiskoulutuslain toimivuus

  HE 152/2009 vp

 • Tasa-arvoselonteko

  VNS 7/2010 vp

Vuoden 2011 työllisyyskertomus

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee vuosittain julkisen työvoimapalvelun tavoitteiden toteutumista sekä työvoimapalvelun tilaa ja kehitystä koskevan työllisyyskertomuksen käytettäväksi hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona.

Uudistetussa muodossaan työllisyyskertomus sisältää hyvän ja tiiviin tietopaketin työllisyystilanteen kehityksestä ja toteutetuista työvoimapoliittisista toimenpiteistä vuonna 2011. Valiokunta pitää perusteltuna, että tarkastelun näkökulmana on hallitusohjelmassa asetettujen kärkihankkeiden toimeenpanon ja toteutumisen seuranta.

Valiokunta toteaa, että valiokunnalla on hyvät mahdollisuudet saada ajantasaista tietoa työllisyyden kehityksestä sekä työvoimapoliittisista toimenpiteistä valtiopäivävuoden kuluessa. Tällaista tietoa saadaan muun muassa valtiontalouden kehysten sekä valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä. Lisäksi valiokunnalla on perustuslain 47 §:n nojalla oikeus aina halutessaan saada valtioneuvostolta tai ministeriöltä selvitystä toimialaansa kuuluvista kysymyksistä. Tästä syystä valiokunta katsoo, että työllisyyskertomus, joka sisältää jälkikäteistä tietoa edellisen vuoden työllisyystilanteen kehityksestä sekä työvoimapoliittisista toimenpiteistä, ei valiokunnan kannalta ole hyödyllisin tai välttämätön tiedonsaannin keino ja näin ollen sen antamisesta eduskunnalle vuosittain voidaan luopua. Tärkeää kuitenkin on, että kertomuksen sisältämä tieto edelleen kerätään ja tilastoidaan ja että vastaava tieto on tarvittaessa käytettävissä.

Lausunto

Lausuntonaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Kristiina Salonen /sd
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos neuvotteleva virkamies Eila Marjaana Mäkipää Kinnunen

​​​​