TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2012 vp

TyVL 19/2012 vp - HE 115/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 115/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

lakimies Mari Köngäs, Kansaneläkelaitos

ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry

hallituksen jäsen Eija Tuohimaa, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

sosiaalioikeuden professori Pentti Arajärvi

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt asiaa oman toimialansa osalta.

Esityksessä ehdotetaan luopumista lomakorvauksen jaksotuksesta ja puolison tulojen perusteella suoritettavasta tarveharkinnasta työmarkkinatuessa. Työttömyysturvan aktiivikorotukset ehdotetaan etuoikeutettaviksi toimeentulotuessa. Lisäksi ehdotetaan toteutettavaksi määräaikainen työllistymisrahakokeilu ja asumistuen tarkistuksen lykkäysaikaa ehdotetaan pidennettäväksi väliaikaisesti. Esityksen tavoitteena on työttömyysturvajärjestelmän yksinkertaistaminen ja työttömyysturvan kannustavuuden lisääminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja pitkäaikaistyöttömien aseman parantaminen.

Lomakorvauksen jaksotuksen poistamisesta on sovittu työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksessa 28.11.2011. Muut ehdotuksen perustuvat valtioneuvoston 22.3.2012 antamaan rakennepoliittiseen kannanottoon.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää hallituksen esityksen tavoitteita erittäin tärkeinä ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Samalla valiokunta korostaa tarvetta huolehtia työ- ja elinkeinotoimistojen resurssien ja palvelujen riittävyydestä. Taloudelliset kannustimet eivät auta, jos työttömälle ei ole tarjolla työtä eikä hänen osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan kehittäviä toimenpiteitä.

Lomakorvauksen jaksotuksen poistaminen

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että työttömyysturvassa luovutaan lomakorvauksen jaksotuksesta vuoden 2013 alusta lähtien.

Lomakorvauksen jaksotuksen poisto parantaa monen työttömäksi joutuvan toimeentuloa työttömyyden alussa. Poistosta hyötyvät erityisesti lyhyitä määräaikaisia työsuhteita tekevät työntekijät. Näillä työntekijöillä työttömyysjaksot toistuvat usein ja karttuneiden lomien pitäminen työsuhteen aikana on vaikeaa.

Vuonna 2011 tehtiin noin 110 000 vuosilomakorvauksen jaksotuspäätöstä, joten jaksotuksesta luopuminen vähentää merkittävästi hallinnollista työtä. Muutos yksinkertaistaa työttömyysturvapäätösten tekoa, nopeuttaa ja helpottaa työttömyysturvan toimeenpanoa sekä vähentää työttömyysturvapäätöksistä tehtäviä valituksia.

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että lakiehdotuksessa ei ehdoteta muutettavaksi säännöksiä lomakorvausten huomioimisesta soviteltua päivärahaa määrättäessä. Viime vuosina on useiden lainuudistusten yhteydessä painotettu tavoitetta saattaa kaikki työnteon muodot mahdollisimman yhdenvertaiseen asemaan. Valiokunta pitää osa-aikaisten työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta perusteltuna, että lomakorvauksen huomioon ottamisesta soviteltua päivärahaa määrättäessä luovutaan. Valiokunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta vielä selvittää, voitaisiinko asia hoitaa lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä.

Työttömyysturvan kannustavuuden lisääminen

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kannattaa työttömyysturvan kannustavuuden lisäämistä säätämällä työttömyysturvan aktiivikorotukset etuoikeutetuiksi toimeentulotuessa ja pidentämällä asumistuen tarkistuksen lykkäysaikaa. Muutoksilla kannustetaan työtöntä osallistumaan työvoimapoliittisiin aktiivitoimiin ja ottamaan vastaan lyhytaikaisiakin työsuhteita.

Puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan poistaminen työmarkkinatuesta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tasa-arvon toteutumisen kannalta hyvin tärkeänä, että työmarkkinatuen saajan puolison tulojen perusteella suoritettavasta tarveharkinnasta luovutaan.

Puolison tulojen perusteella suoritettu tarveharkinta on kohdistunut useimmiten naisiin. Viime vuonna naisia oli puolison tulojen takia alennettua työmarkkinatukea saaneista 64 % ja kokonaan ilman työmarkkinatukea jääneistä 82 %.

Puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan poistaminen kannustaa työn vastaanottamiseen tilanteissa, joissa molemmat puolisot ovat työmarkkinatuella.Heidän kohdallaan työmarkkinatuen sidonnaisuus puolison tuloihin on merkinnyt sitä, että työn vastaanottaminen on pienentänyt perheen muita tuloja.

Työllistymisrahakokeilu

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kannattaa määräaikaista, alueellista työllistymisrahakokeilua. Kokeilulla kannustetaan pitkäaikaistyöttömiä työn vastaanottamiseen tekemällä työttömyysturvan ja työn välinen siirtymäkausi helpommaksi maksamalla työmarkkinatukea yhdeltä kuukaudelta samanaikaisesti palkan kanssa.

Lakiehdotuksen mukaan työmarkkinatuki myönnetään työllistymisrahana pitkäaikaistyöttömälle, joka ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn. Työmarkkinatuki maksetaan työllistymisrahana yhden kuukauden ajalta työsuhteen alkamisesta lukien. Työllistymisrahan saamisen edellytyksenä on, että henkilö asuu työsuhteen alkaessa jossakin kokeilukunnassa. Työllistymisrahaa ei myönnetä henkilölle, joka työllistyy palkkatuettuun työhön. Kokeilun on tarkoitus olla voimassa kolmen vuoden ajan.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että työllistymisrahan tavoitteena olisi kannustamisen lisäksi työllistymiseen liittyvän byrokratian ja hetkellisen toimeentuloepävarmuuden vähentäminen. Näihin tavoitteisiin lakiehdotuksen mukainen malli ei vastaa kovin hyvin.

Työllistymisrahaa haettaisiin enintään 2 viikkoa ennen työn alkamista työ- ja elinkeinotoimistosta, joka antaisi asiasta lausunnon Kansaneläkelaitokselle. Lausunto annettaisiin työsuhteen alkamisen jälkeen. Työllistymisrahan saamiseen liittyvät ehdot ja hakumenettely asettavat haasteita tiedotus- ja neuvontapalveluille, jotta kaikki työllistymisrahaan oikeutetut saavat tuen. Myös työllistymisrahan maksaminen saattaa viivästyä niin, että toimeentulo ehtii vaarantua.

Ehdotuksen mukaan työllistymisraha koskee vain yli 3 kuukautta kestävän työn vastaanottamista, joten se ei korjaa lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen liittyviä byrokratia- ja toimeentulo-ongelmia. Valiokunta on huolissaan siitä, että ehdotettu malli ei poista ydinongelmaa toimeentulokatkoksesta. Valiokunta pitää tärkeänä, että työllistymisrahakokeilu toteutetaan sellaisella maksatusmallilla, että työllistyvä ihminen voi luottaa siihen, että ylimääräinen työllistymiskannustin eli yhden kuukauden työmarkkinatuki maksetaan ilman ikävää katkosta toimeentuloon.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta selvittää, voitaisiinko työllistymisrahakokeilu toteuttaa yksinkertaisemman mallin pohjalta siten, että työmarkkinatuen maksaminen jatkuisi normaalisti, ilman katkoksia, yhden kuukauden ajan työllistymisen jälkeen niiden työllistyvien työttömien osalta, jotka ovat kokeilun piirissä. Lisäksi valiokunta toivoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunta etsii mallin, joka kannustaa vastaanottamaan myös 3 kuukautta lyhyempiä työsuhteita. Mallin tulisi rohkaista lyhyiden työsuhteiden vastaanottamiseen myös vähentämällä toistuvista omavastuista johtuvia ongelmia.

Lausunto

Lausuntonaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Markku Eestilä /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anna Kontula /vas
 • Lea Mäkipää /ps
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • vjäs. Laila Koskela /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström

​​​​