TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2006 vp

TyVL 3/2006 vp - HE 224/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 224/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan samalla määrännyt, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

ylitarkastaja Seppo Savela, sosiaali- ja terveysministeriö

asiantuntija Hans Grahn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

logistiikkapäällikkö Markku Maukonen, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry

varatuomari Eila Sillanpää, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry

puheenjohtaja Kimmo Puntti, Rahtarit ry

apulaispäällikkö Kari Rantala, Liikkuva poliisi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi niin, että vastuuta ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta ja kuorman sitomisesta sekä ajoaikojen noudattamisesta tulisi kuljettajan lisäksi sellaiselle henkilölle, joka osallistuu kuormaamiseen tai tosiasiallisesti määrää kuljettajan aikataulusta. Kuormauksen ja kuljetuksen suorittajat huolehtisivat siitä, että niiden palveluksessa olevat kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat tuntevat kuormausta koskevat säännökset. Kuljetukseen osallistuvat olisivat myös velvollisia huolehtimaan siitä, että kuormaajalla on oikeat tiedot ajoneuvosta ja kuormasta. Kuljetuksen suorittaja olisi vastuussa siitä, että ajoneuvossa on kuorman sitomiseen tarvittavat tavanomaiset välineet.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä. Vastuun kohdentaminen kuljettajan ohella koko kuljetusketjuun on perusteltua, ja sillä voi olla ennaltaehkäisevä vaikutus raskaan liikenteen aiheuttamien riskitilanteiden syntymiseen. Valiokunta katsoo, että ehdotetuilla toimenpiteillä tehostetaan säädösten noudattamista ja ehkäistään laittomien tilanteiden syntymistä ja parannetaan siten liikenne- ja työturvallisuutta. Esitys parantaa myös kuljettajien asemaa.

Työsuojeluviranomaisten valvontakäytännöissä tehtyjen havaintojen mukaan kireät aikataulut ovat merkittävä syy ajo- ja lepoaikojen rikkomuksiin. Valiokunta pitää tärkeänä, että tehdyt kuljetussopimukset ovat sellaisia, että niiden noudattaminen ei aiheuta sosiaalilainsäädännön rikkomuksia. Vastuun tästä pitää kuulua koko kuljetusketjulle.

Aikataulun laatijoiden ja määrättyä toimitusaikaa edellyttävien tulee vastata siitä, ettei kuljettajan tarvitse rikkoa ajo- ja lepoaikalainsäädäntöä, jotta hän pystyisi noudattamaan kuljetussopimuksen mukaista aikataulua. Tämä edellyttää, että kuljetuksen tilaaja kuulee riittävästi kuljetuksen suorittajaa kuljetusta rajoittavista tekijöistä. Tällaisia kuljetuksia tilaavia tahoja ovat muun muassa huolintaliikkeet, keskusliikkeet, öljy-yhtiöt ja puunjalostustehtaat.

Esityksen mukaan kuormauksen ja kuljetuksen suorittajien tulee huolehtia, että niiden palveluksessa olevat kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat tuntevat kuormausta koskevat säännökset ja että heillä on oikeat tiedot ajoneuvosta ja kuormasta. Erityistä huomiota tuleekin kiinnittää koulutuksen järjestämiseen niin, että kaikki kuljetusketjuun osallistuvat voivat omalta osaltaan huolehtia kuljetuksen turvallisuudesta. Myös tavaran lähettäjien tulee huolehtia siitä, että kuljetettavat kappaleet kestävät sitomisen tai ne on pakattu niin, että kappale voidaan pakkauksestaan sitoa riittävästi.

Käytännössä oikean vastuullisen löytäminen ei aina ole helppoa. Vastuun jakautumisen selvittäminen ja kohdentaminen asettaa merkittäviä lisähaasteita sekä valvovalle että esitutkintaa suorittavalle poliisille. Tämä edellyttää poliisin työpanoksen suuntaamista aikaisempaa enemmän jutun esitutkintaan. Uudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös poliisille annettavaa koulutusta.

Valiokunnan käsittelyn aikana on noussut esiin kysymys siitä, pitäisikö esityksen perusteluissa oleva maininta, jonka mukaan toimeksiantajan tai välittäjän toiminta voi vaikuttaa lieventävästi kuljettajan rangaistuksiin, ottaa perustelujen sijasta pykälään. Saadun selvityksen mukaan tämä ei ole välttämätöntä, koska rikoslain yleisperiaatteiden mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Lieventämisperusteena voivat olla muun muassa rikoksen tekemiseen vaikuttanut huomattava painostus, uhka tai muu sen kaltainen seikka. Nämä rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat perusteet tulevat siis arvioitaviksi kuljettajan rangaistusta harkittaessa. Valiokunta pitää tärkeänä, että kuljetusketjun muiden osien vaikutus otetaan asianmukaisesti huomioon kuljettajalle määrättäviä seuraamuksia harkittaessa.

Valiokunnan suorittamassa asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen, että valmiiksi kuormattua perävaunua koskevat tieliikennelain 87 a §:n 5 momentin säännökset tulisi laajentaa koskemaan myös muita vastaavia kuormatiloja, kuten esimerkiksi vaihtolavoja. Valiokunta esittääkin liikenne- ja viestintävaliokunnalle, että kyseinen säännös muutettaisiin esimerkiksi seuraavasti: "Valmiiksi kuormatun perävaunun tai muun kuormatilan soveltuvuudesta vastaa kuitenkin se, joka on ennen kuormaamista ottanut perävaunun tai muun kuormatilan käyttöön tai sopinut sen käyttöön ottamisesta."

Lausunto

Lausuntonaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että liikenne- ja viestintävaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Roger Jansson /r
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström