TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2001 vp

TyVM 1/2001 vp - HE 190/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 190/2000 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies   Sirkka  Potila, työministeriö

lainsäädäntöneuvos  Ronald  Wrede, ulko-asiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan lokakuussa 2000 tehdyn sopimuksen. Sopimuksen mukaan vuonna 1991 perustettu Pohjoiskalotin koulutussäätiö järjestää edelleen työvoimapoliittista aikuiskoulutusta pääasiassa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoiskalottialueita varten. Säätiön toiminta rahoitettaisiin edelleen pääsääntöisesti koulutuksen ja muun toiminnan myyntituloilla. Sopimusvaltioiden työvoimaviranomaiset voisivat hankkia työvoimapoliittista aikuiskoulutusta säätiöltä. Hankittavan koulutuksen työvoimapoliittinen vastuu ja rahoitusvastuu kuuluisivat sopimusvaltioiden työvoimaviranomaisille. Maat sitoutuisivat hankkimaan tietyn määrän koulutuspaikkoja vuosina 2000, 2001 ja 2002. Koulutukseen valituille suomalaisille maksettaisiin työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaiset opintososiaaliset etuudet. Sopimus on koulutuspaikkojen lukumäärää ja koulutuspaikkojen arvonlisäverollisuuden korvaamista lukuun ottamatta sisällöltään samankaltainen aiempia vuosia koskevan sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvo-asiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Tukholmassa 24 päivänä lokakuuta 2000 Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jouni Lehtimäki /kok
 • jäs. Janina Andersson /vihr (osittain)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Leea Hiltunen /skl
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Esa Lahtela /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Timo  Tuovinen

​​​​