TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO- VALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2004 vp

TyVM 1/2004 vp - HE 142/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 142/2003 vp).

Lausunto

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä lakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (LaVL 2/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö

lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö

johtaja Jaakko Itäkannas, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Vesa Ullakonoja, Turun ja Porin työsuojelupiiri

lakimies Olavi Sulkunen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Jesper Eiskonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

asiamies Markus Äimälä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry

lakimies Martti Virtanen, Palvelutyönantajat ry

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry

professori Olli Mäenpää

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista. Laki vastaisi pitkälti aikaisempaa työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annettua lakia, mutta työneuvoston asema, kokoonpano ja tehtävät määriteltäisiin tarkemmin. Työsuojelupiirien työsuojelulautakuntien poikkeuslupajaostot lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle. Työneuvosto toimisi poikkeuslupa-asioissa muutoksenhaun ensimmäisenä vaiheena, jolta pyydetään oikaisua työsuojelupiirin työsuojelutoimiston tekemään päätökseen. Työneuvoston oikaisuasiassa antamasta päätöksestä voitaisiin valittaa työtuomioistuimeen. Siten poikkeuslupa-asioiden käsittelyssä otettaisiin aikaisempaa paremmin huomioon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimukset oikeusturvan takaamisesta.

Esitykseen sisältyvät myös työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain sekä vuosilomalain, työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain muutokset. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Viitaten lakivaliokunnan lausunnossa esitettyihin perusteluihin valiokunta ehdottaa 1. lakiehdotukseen tehtäviksi muutoksenhakujärjestelmää koskevat muutokset 5 §:n 4 momenttiin sekä 11 ja 12 §:ään. Lisäksi 11 §:n 3 momentti ehdotetaan siirrettäväksi uudeksi 13 §:ksi, mistä johtuen 13—20 §:n numerointi muuttuu. Lakivaliokunnan lausunnosta poiketen valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että oikaisuvaatimuksen tekemiselle 11 §:ssä säädetty määräaika voidaan säilyttää 30 päivänä.

Lisäksi valiokunta ehdottaa 19 (18) §:stä poistettavaksi tarpeettomana toisen maininnan sihteerin tehtävistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että 2.—6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

1.

Laki

työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku.

Työneuvoston toimivalta ja järjestysmuoto

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Työneuvoston päätösvalta ja päätöksenteko

(1—3 mom. kuten HE)

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa voi yksin ratkaista työneuvoston käsiteltäväksi jätetyn 9 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa koskevan oikaisuvaatimuksen, jos asia on kiireellinen tai jos päätös voidaan perustaa työneuvoston samanlaatuisessa asiassa aikaisemmin antamaan päätökseen. Puheenjohtajan on viipymättä saatettava päätöksensä työneuvoston käsiteltäväksi. Puheenjohtajan päätöstä on noudatettava, kunnes työneuvosto on ratkaissut asian. Puheenjohtajan tämän momentin nojalla tekemään päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.

6 §

(Kuten HE)

2 luku.

Työneuvoston lausunnot

7 ja 8 §

(Kuten HE)

3 luku.

Eräät työsuojelun poikkeusluvat ja niitä koskevat muutoksenhakuasiat

9 ja 10 §

(Kuten HE)

11 §

Muutoksenhaku työsuojelupiirin poikkeuslupa-asiassa antamaan päätökseen

Työsuojelupiirin poikkeuslupa-asiassa antamaan päätökseen voi vaatia kirjallisesti oikaisua työneuvostolta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Poikkeusluvan hakijan on tehtävä oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon, ja muun oikaisuvaatimuksen tekijän siitä, kun päätös tai sen jäljennös on pantu nähtäville työpaikalle. Oikaisuvaatimus on toimitettava työneuvostolle.

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on:

1) poikkeusluvan hakijalla; (poist.)

2) niillä 10 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla työntekijöiden edustajilla tai työntekijöillä, joita on kuultu tai joita olisi pitänyt kuulla ennen työsuojelupiirin työsuojelutoimiston asiassa tekemää ratkaisua; ja

3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun työsuojelupiirin työsuojelutoimiston päätös välittömästi vaikuttaa.

(3 mom. poist.)

12 §

Oikaisuvaatimuksen käsittely työneuvostossa

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä työneuvostossa kiireellisenä. (Poist.)

(2 mom. kuten HE)

13 § (Uusi)

Muutoksenhaku työneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen

Työneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella työtuomioistuimelta siten kuin tässä laissa sekä työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/1974) säädetään. Valitus on toimitettava työneuvostolle, jonka tulee toimittaa valitusasiakirjat sekä valituksesta antamansa lausunto työtuomioistuimelle. Muutoin valitukseen sovelletaan, mitä 11 §:ssä säädetään määräajasta ja oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus.

4 luku.

Erinäisiä säännöksiä

14—18 §

(Kuten HE:n 13—17 §)

19 (18) §

Asetuksenantovaltuutus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asian esittelystä, puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä, sihteerin viran täyttämisestä (poist.), päätösten ja lausuntojen allekirjoittamisesta sekä työneuvoston työjärjestyksen sisällöstä.

20 ja 21 §

(Kuten HE:n 19 ja 20 §)

_______________

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva  Bäckström

​​​​