TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2011 vp

TyVM 1/2011 vp - HE 1/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä toukokuuta 2011 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta (HE 1/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, työ- ja elinkeinoministeriö

asiantuntija Tuija Vehviläinen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

asiamies Daniel Valtakari, Tekniikan akateemiset TEK

puheenjohtaja Mikko T. Niemi, Nokia Oy:n EWC (eurooppalainen yritysneuvosto)

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • Akava ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on täytäntöönpanna Suomessa eurooppalaisen yritysneuvoston perustamista tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamista yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä koskeva uudistettu direktiivi. Lakiin otettaisiin sen edellyttämät säännökset kansainvälisestä konserniyhteistoiminnasta Euroopan talousalueella.

Laissa määriteltäisiin rajat ylittävä henkilöstölle tiedottaminen ja henkilöstön kuuleminen sekä rajattaisiin tiedottamis- ja kuulemismenettelyn ala ylikansallisiin kysymyksiin. Lakiin otettaisiin säännökset yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän rakennemuutosten vaikutuksista yritysneuvoston toimintaan. Lisäksi työmarkkinajärjestöjen roolia tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönotossa vahvistettaisiin. Konserniyhteistoimintaa koskevat järjestelyt toteutettaisiin yrityksissä jatkossakin ensisijaisesti sopimusperusteisesti ja vain, jollei sopimukseen päästä, sovellettaisiin lakiperusteisia vähimmäisvaatimuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2011, jolloin direktiivi on määrä täytäntöönpanna muissakin Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Markku Eestilä /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Maria Tolppanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

neuvotteleva virkamies Marjaana  Kinnunen