TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2014 vp

TyVM 1/2014 vp - HE 200/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2013 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 200/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Päivi Kerminen, vanhempi hallitussihteeri Tiina Korhonen ja hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

palvelujohtaja Kari Kettunen, Varsinais-Suomen TE-toimisto

erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto

palveluvastaava Niina Holm-Richardson, Kouvolan kaupunki

johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari ja asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry

työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry

työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät ry

pääekonomisti Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehdyt irtisanomiset tai lomautukset eivät olisi esteenä työkokeilun järjestämiselle tai palkkatuen myöntämiselle, jos työkokeilun järjestäjänä toimiva tai palkkatukea hakeva työnantaja olisi ennen työkokeilusopimuksen tai palkkatukihakemuksen tekemistä tarjonnut työsopimuslain edellyttämällä tavalla työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille. Irtisanomiset tai lomautukset eivät olisi esteenä työkokeilun järjestämiselle tai palkkatuen myöntämiselle myöskään silloin, jos työnantajalla ei olisi velvollisuutta tarjota työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille.

Työkokeilun järjestämistä ja palkkatuen myöntämistä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin myös työnantajan työsopimuslain mukainen velvollisuus tarjota työtä palveluksessaan oleville osa-aikatyöntekijöille.

Esityksen mukaan palkkatukea voitaisiin maksaa, vaikka palkkauskustannukset jäisivät alle sen, mitä kuukaudessa maksettaisiin palkkatuen perustukena.

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnhakijan ei enää edellytettäisi uusivan työnhakuaan pitääkseen sen voimassa. Työnhaun uusimisen sijaan henkilön työnhaun voimassaolo edellyttäisi jatkossa, että henkilö asioisi työ- ja elinkeinoviranomaisen kanssa viranomaisen asettamassa määräajassa ja edellyttämällä tavalla.

Lakiin lisättäisiin myös säännös, jonka mukaan laissa tarkoitettuna asiantuntija-arviointina voitaisiin hankkia kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia maahanmuuttajan alkukartoituksia.

Lain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) työnhaun käynnistämistä ja voimassaoloa, työkokeilun järjestämistä, palkkatuen myöntämistä ja asiantuntija-arviointeja koskevia säännöksiä. Muutoksilla pyritään selkiyttämään työsopimuslain velvoitteiden ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työkokeilua ja palkkatuettua työtä koskevien toimenpiteiden suhdetta, mahdollistamaan osa-aikainen työllistyminen palkkatuettuun työsuhteeseen, suuntaamaan TE-toimiston toimia teknisestä yhteydenpidosta asiakaspalvelutyöhön sekä mahdollistamaan maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä annetun alkukartoituksen toteuttaminen osana julkisia työvoima- ja yrityspalveluita.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Asiointi työ- ja elinkeinotoimistossa

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työnhaun käynnistämistä ja voimassaoloa koskevaa säännöstä siten, että työnhakijan ei jatkossa edellytetä käyvän TE-toimistossa henkilökohtaisesti tai ottavan yhteyttä määrättynä aikana muulla tavoin vain jatkaakseen työnhaun voimassaoloa. Teknisen työnhaun uusimisen sijaan työnhaun voimassaolo edellyttää, että henkilö asioi TE-toimiston kanssa toimiston asettamassa määräajassa ja edellyttämällä tavalla. Asiointipäivästä ja asiointitavasta sovitaan asiakkaan tilanteen ja palvelutarpeen mukaan TE-toimiston ja asiakkaan kesken. Vastuu yhteydenpidosta voi asiakkuuden eri vaiheissa olla joko asiakkaalla tai TE-toimistolla. Valiokunta korostaa, että TE-toimiston tulee huolehtia siitä, että asiakas tietää ja ymmärtää asiointiin liittyvät oikeutensa ja velvoitteensa.

Muutoksen tarkoituksena on, että teknisluonteisten työnhaun uusimisten sijaan TE-toimiston ja asiakkaan välisen yhteydenpidon sisältönä on aina asiakkaan tilanteen tarkistaminen ja palvelutarpeen mukaisesta palvelusta sopiminen. Tavoitteena on vähentää ilmoitusluonteisia yhteydenottoja TE-toimistoon ja TE-asiakaspalvelukeskukseen ja vapauttaa näin asiantuntijoiden työpanosta työnhakijoiden työllistymistä edistävään palveluun.

Valiokunta pitää teknisestä työnhaun uusimisesta luopumista kannatettavana ja katsoo, että muutos vähentää turhaa ja turhauttavaa TE-toimistoissa käymistä ja edistää osaltaan siirtymistä työttömän työnhakijan valvontaan perustuvasta toimintatavasta palvelua korostavaan toimintatapaan.

Valiokunta korostaa TE-toimistojen vastuuta yhteydenpidosta ja tähdentää, että työnhaun uusimisesta luopuminen ei saa johtaa yhteydenottojen vähenemiseen. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus asioida TE-toimistossa myös henkilökohtaisesti. Säännöllisellä yhteydenpidolla turvataan työttömän työnhakijan oikeus palveluihin ja varmistetaan, että ajankohtainen palvelutarve on TE-toimiston tiedossa ja että asiakas voidaan tilanteen niin edellyttäessä ohjata palvelulinjalta toiselle.

Työkokeilu ja palkkatuettu työ

Työkokeiluun ohjaamista ja palkkatuen myöntämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että säännökset ovat sopusoinnussa työsopimuslaissa työnantajalle asetettujen työntarjoamis- ja takaisinottovelvollisuutta koskevien velvollisuuksien kanssa.

Työkokeilun rajoituksia koskevan säännöksen (7 §) mukaan henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun, jos työkokeilussa on kyse sellaisista tehtävistä, joista työkokeilun järjestäjä on palvelun aloittamista edeltäneiden yhdeksän kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä taikka joissa työkokeilun järjestäjä on muuttanut työsuhteen osa-aikaiseksi.

Työnantajan keskeinen velvollisuus on tarjota työntekijälle työtä ja maksaa siitä työ- tai työehtosopimuksen mukainen palkka. Työnantaja on täyttänyt työsopimuslain mukaiset velvollisuutensa, kun hän on tarjonnut työtä irtisanotuille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen. Työkokeilun rajoituksia koskeva säännös on kuitenkin laadittu siten, että se estää työkokeilun järjestämisen säännöksessä tarkoitetuissa tilanteissa, vaikka työnantaja olisi täyttänyt velvoitteensa tarjota työtä omille työntekijöilleen tai esimerkiksi lomautus olisi jo päättynyt.

Lomautukset, irtisanomiset ja työajan lyhennykset ovat esteenä työkokeiluun ohjaamiselle tai palkkatuen myöntämiselle vain, jos työkokeilu järjestetään samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Työnantajan työsopimuslain mukainen työntarjoamisvelvollisuus lomautetulle, palveluksessaan olevalle osa-aikaiselle taikka irtisanotulle työntekijälle, jonka palvelussuhde ei ole vielä päättynyt, on kuitenkin laajempi ja koskee omien työtehtävien lisäksi myös muita työsopimuksen mukaisia tehtäviä sekä muita sellaisia tehtäviä, joista työntekijä selviytyy ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella. Esityksessä ehdotetaan työkokeilua ja palkkatukea koskevien säännösten muuttamista siten, että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon työnantajan työsopimuslain mukainen velvollisuus tarjota työtä irtisanotuille, lomautetuille tai osa-aikaisille työntekijöille.

Palkkatukea voidaan työnantajalle myöntää vain, jos lomautukset ja työajan lyhennykset ovat päättyneet tai irtisanotuille on tarjottu mahdollisuus palata takaisin entiseen työhönsä. Palkkatukea koskeva rajoitus koskee työpaikkoja, joista työntekijä on palkkatukihakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä samoista tai samanlaisista tehtävistä taikka lyhentänyt heidän työaikaansa. Palkkatuen osalta lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että säännös olisi pääosin yhdenmukainen ehdotetun työkokeilua koskevan muutoksen kanssa.

Valiokunta pitää työkokeilun ja palkkatuen edellytyksiä koskevia ehdotettuja muutoksia tarpeellisina. Valiokunta katsoo, että muutokset turvaavat nykyistä paremmin työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa ja estävät osaltaan näiden korvaamisen työkokeiluun osallistuvilla tai palkkatuella palkattavilla henkilöillä.

Valiokunta korostaa, että TE-toimiston ja työkokeiluun osallistuvan kesken laadittu työkokeilusopimus ei vapauta työnantajaa normaaleista vastuistaan suhteessa työnantajan omiin työntekijöihin. Jos työnantaja, joka on lomauttanut omaa väkeään tai jolla on työntarjoamisvelvollisuus suhteessa osa-aikatyöntekijöihinsä, tekee TE-toimiston kanssa työkokeilusopimuksen henkilön ottamisesta työkokeiluun tehtäviin, joita työnantaja normaalisti teettää omalla väellä, työnantaja ei vapaudu työsopimuslain mukaisista velvoitteistaan ja vastuustaan. Työsopimuslaissa säädettyä työntarjoamisvelvollisuutta rikkonut työnantaja voidaan määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko työsopimuslain vahingonkorvaussäännösten nojalla. Valiokunta katsoo, että työnantajan velvollisuus tulisi selkeästi käydä ilmi TE-toimistolle annettavassa lain soveltamisohjeessa ja työnantajan ja TE-toimiston välisissä työkokeilun järjestämistä koskevissa neuvotteluissa.

Hallituksen esityksen mukaan (s. 7/II) ehdotetut muutokset tiukentavat jonkin verran edellytyksiä palkkatuen myöntämiselle ja työkokeilun järjestämiselle niillä työpaikoilla, joilla on toteutettu irtisanomisia ja lomautuksia tai osa-aikaistettu työntekijöitä taikka joilla muutoin on osa-aikatyöntekijöitä. Tämä johtuu siitä, että ehdotetussa säännöksessä on otettu huomioon työsopimuslain lisätyön ja muun työn tarjoamisvelvollisuutta koskevat säännökset eikä rajattu sitä koskemaan ainoastaan samaa tai samankaltaista työtä, jota työntekijä on tehnyt.

Työsopimuslaissa säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden ja työkokeilun välisen suhteen kannalta on olennaista, minkälaisesta työstä työkokeilussa on kysymys. Olennaista on, korvataanko työkokeilussa olevan työpanoksella työkokeilun järjestäjän palveluksessa olevien irtisanottujen, lomautettujen ja osa-aikaisten työpanosta. Jos työkokeilusopimus tehdään tehtävistä, joita työkokeilun järjestäjä ei muuten teettäisi työsuhteessa, työkokeilun järjestämiselle ei työn tarjoamisvelvollisuuden kannalta valiokunnan saaman selvityksen mukaan ole estettä.

Työkokeilun järjestäminen työpajoilla

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa monet kunnat ovat palkanmaksukyvyn heikentymisen vuoksi joutuneet lomauttamaan työntekijöitään. Lomautukset saattavat saadun selvityksen mukaan vaikeuttaa kuntien mahdollisuuksia tarjota työkokeilupaikkoja ja palkkatuettua työtä myös työpajoissa, joissa valmentautujina on mm. osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä työttömiä nuoria ja aikuisia, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai työkokemus.

Valiokunta korostaa, että työpajat poikkeavat luonteeltaan normaaleista työpaikoista. Työpajoissa tarjolla olevat työkokeilupaikat ja niissä tarjolla olevat tehtävät ovat pääsääntöisesti sellaisia, että niillä ei korvata kunnan omien työsuhteisten henkilöiden työpanosta. Kyse on valmennuksesta ja tehtävistä, joita kunta ei teetä omilla työsopimussuhteisilla työntekijöillä ja joihin työnantajalla ei siten pääsääntöisesti ole työsopimuslain mukaista työntarjoamisvelvollisuutta. Siltä osin kuin työkokeilu on tarkoitus järjestää kunnan eri toimintayksiköissä ns. seinätön työpaja -toimintamallin puitteissa tai muutoin, kyseessä ovat sen sijaan useimmiten tehtävät, joita kunta teettää myös työsuhteisilla työntekijöillä ja joita työsopimuslain mukainen työntarjoamisvelvollisuus koskee.

Jatkotoimenpiteet ja seuranta

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut valiokunnalle tiedoksi luonnoksen julkisen työvoima- ja ja yrityspalvelulain soveltamisohjeesta. Ohjeessa kuvataan lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutuksia työpajoilla järjestettävään työkokeiluun. Valiokunta pitää ohjeen antamista tärkeänä. Valiokunta korostaa, että työkokeilua koskevia säännöksiä tulee soveltaa yhdenmukaisesti koko maassa.

Valiokunta katsoo, että jatkossa työvoimapoliittisia toimenpiteitä koskevia säännöksiä ja toisaalta työsopimuslain työntarjoamisvelvollisuutta koskevia säännöksiä ja erityisesti mainittujen säännösten välistä suhdetta olisi tarvetta edelleen selkiyttää. Selvitystyössä tulisi arvioida säännösten yhteensopivuutta ja sovellettavuutta työkokeilua tarvitsevien näkökulmasta erityisesti taloudellisesti tiukkana aikana, jolloin työnantajat joutuvat turvautumaan työvoiman vähennyksiin.

Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus seuraa nyt toteutettavan muutoksen vaikutuksia työkokeilun järjestämiseen erityisesti kuntatasolla ja työpajoilla, ja edellyttää, että hallitus antaa valiokunnalle asiassa selvityksen vuoden kuluttua nyt ehdotettujen muutosten voimaatulosta. (Valiokunnan lausumaehdotus)

Palkkatuella katettavat palkkauskustannukset

Palkkatuen maksaminen edellyttää, että työstä maksettava palkka on työehtosopimuksen mukainen tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen tai kohtuullinen palkka työstä. Jos työaika jää alle 85 prosentin kokoaikaisesta työstä, palkkatuki myönnetään vähennettynä ja työaikaan suhteutettuna. Palkkatukea ei makseta, jos palkkauskustannukset kuukaudessa ovat pienemmät kuin perustuen kuukautta kohti laskettu määrä.

Palkkatukea koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että palkkatukea voidaan jatkossa maksaa, vaikka palkkauskustannukset jäävät alle sen, mitä kuukaudessa maksettaisiin palkkatuen perustukena. Muutos mahdollistaa palkkatuen maksamisen siten myös sellaiseen työsuhteeseen, jossa työsuhteen tuntimäärät ovat alhaiset. Valiokunta katsoo, että muutos parantaa erityisesti niiden osatyökykyisten työttömien, joiden työkyky ei mahdollista kokopäivätyötä, mahdollisuuksia työllistyä työsuhteeseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että TE-toimistot harkitsevat tarkkaan, onko palkkatuen myöntäminen osa-aikaiseen työsuhteeseen työnhakijan työllistämisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Alkukartoitus

TE-toimisto tekee työttömänä työnhakijana olevalle tai työnhakunsa käynnistäneelle maahanmuuttajalle maahanmuuttajan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisen alkukartoituksen, jonka avulla arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet. Tyypillisesti maahanmuuttajan alkukartoitus vastaa julkisessa työvoima- ja yrityspalvelulaissa tarkoitettua asiantuntija-arviointia erityisesti silloin, kun alkukartoitukseen liittyy esimerkiksi kieli- ja/tai luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen. TE-toimisto hankkii selvityksen tavallisesti ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Esityksessä ehdotetaan työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain 2 §:n muuttamista siten, että TE-toimisto voi hankkia alkukartoituksia työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisina asiantuntija-arvioina. Tällöin maahanmuuttajalle, joka osallistuu ulkopuoliselta hankittavaan alkukartoitukseen, voitaisiin korvata osallistumisesta aiheutuvat matka- ja yöpymiskustannukset. Valiokunta pitää ehdotettua muutosta tarkoituksenmukaisena ja katsoo, että muutoksella edistetään maahanmuuttajien yhdenvertaista kohtelua.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten työkokeilua koskevien säännösten muuttaminen vaikuttaa työkokeilun järjestämiseen kuntatasolla ja erityisesti työpajoissa, sekä antaa asiassa selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Satu Haapanen /vihr
 • Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Kristiina Salonen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • vjäs. Laila Koskela /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjaana  Kinnunen

VASTALAUSE

Perustelut

Kysymys on esityksestä, jossa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehdyt irtisanomiset tai lomautukset eivät olisi esteenä työkokeilun järjestämiselle tai palkkatuen myöntämiselle, jos työkokeilun järjestäjänä toimiva tai palkkatukea hakeva työnantaja olisi ennen työkokeilusopimuksen tai palkkatukihakemuksen tekemistä tarjonnut työsopimuslain edellyttämällä tavalla työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille.

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnhakijan ei enää edellytettäisi uusivan työnhakuaan pitääkseen sen voimassa. Työnhaun uusimisen sijaan henkilön työnhaun voimassaolo edellyttäisi jatkossa, että henkilö asioisi työ- ja elinkeinoviranomaisen kanssa tämän asettamassa määräajassa ja sen edellyttämällä tavalla.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää sinällään hyvänä sitä, että työlainsäädäntöä joustavoitetaan sekä ajantasaistetaan. Tällöin pystytään paremmin vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin sekä yhteiskunnan että työsektorin osalta.

Toisaalta valiokuntaryhmämme näkee varsin lyhytnäköisenä politiikan tekemisenä sen, että työnhaun uusimisesta toimintatapana on esityksessä tarkoitus luopua. Tämä tarkoittaisi ryhmän käsityksen mukaan sitä, että jatkossa asiakkaan ei enää tarvitsisi käydä henkilökohtaisesti TE-toimistossa tai ottavan muulla tavoin yhteyttä toimistoon tiettynä säännöllisenä määrättynä ajankohtana, jotta henkilö voisi jatkaa työnhakunsa voimassaoloa. Tämä on kehitystä, jota Perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei voi missään tapauksessa hyväksyä. Perustelemme näkemystämme sillä, että tällä muutoksella mahdollistettaisiin ulkomaalaisille työnhakijoille se, että heidän ei tarvitsisi fyysisesti enää oleskella tai asioida Suomessa. Tosiasiassa tämä merkitsisi sitä, että ainakin pitkällä aikavälillä se lisäisi sellaisten maahantulijoiden määrää, jotka pyrkivät hyötymään korkeatasoisista sosiaalietuuksista ja palveluista Suomessa. Lopuksi valiokuntaryhmämme haluaa painottaa sitä, että esityksessä edellä oleva riski on olennainen, vaikka se kiistetäänkin sillä perusteella, että ulkomaalaisia työntekijöitä esityksen perusteella ei maassamme tulisi olemaan useita. Tämä voi johtaa myös siihen, että viranomaisilta vaadittava yhteydenpito asiakkaisiin voi vaarantua tai kokonaan estyä virkamiehen ja hallinnon asiakkaan välillä ilmenevän kielimuurin takia.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella esitämme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin mietinnön mukaisena, paitsi 2 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohta poistetaan.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2014

 • Jari Lindström /ps
 • Lea Mäkipää /ps 
 • Laila Koskela /ps