TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2001 vp

TyVM 10/2001 vp - HE 201/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta (HE 201/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esa Lonka, työministeriö

vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, sosiaali- ja terveysministeriö

insinööri Ilmo Jaatinen, Hämeen työsuojelupiiri

vastaava lakimies Juha Jakonen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

toimitusjohtaja Hannu Parvela, Autoliikenteen Työnantajaliitto

apulaisjohtaja Pasi Moisio, Suomen Kuorma-autoliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan työaikalakia muutettavaksi siten, että lakiin lisätään rangaistussäännös, jonka mukaan moottoriajoneuvon kuljettaja, joka jättää tekemättä säädetyt merkinnät ajopäiväkirjaan tai ei pidä ajopäiväkirjaa mukanaan ajon aikana, tuomittaisiin työaikarikkomuksesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Lakiehdotuksen mukaan kuljettaja, joka jättää tekemättä säädetyt merkinnät ajopäiväkirjaan tai ei pidä ajopäiväkirjaa mukanaan ajon aikana, tuomitaan työaikarikkomuksesta. Ajopäiväkirjan pitämistä koskevat säännökset sisältyvät työaikalain 37 a §:ään, jonka mukaan ajopäiväkirjan sijasta voidaan käyttää ajopiirturia. Ajopiirtureiden käytöstä on säädetty tieliikennelaissa (267/1981) sekä Euroopan unionin asetuksissa tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta (ETY n:o 3820/85) ja tieliikenteen valvontalaitteista (ETY n:o 3821/85). Tieliikenteen valvontalaitteista annetun Euroopan unionin asetuksen 15 artiklan 7 kohdan mukaan kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle kuluvan viikon piirturilevyt ja edellisen ajoviikon viimeisen ajopäivän levy. Ajopäiväkirjan osalta ei ole vastaavaa säännöstä siitä, kuinka pitkältä ajalta se tulee olla kuljettajalla mukana ajon aikana. Jotta käytäntö olisi yhtenäinen riippumatta siitä, tapahtuuko työajan seuranta ajopäiväkirjan vai ajopiirturin avulla, valiokunta ehdottaa työaikalain 37 a §:ään lisättäväksi säännöksen, jonka mukaan kuljettajalla tulee olla mukanaan ajon aikana ajopäiväkirja kuluvan viikon ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajalta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

työaikalain 37 a ja 42 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 37 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 963/1998, sekä

lisätään (poist.) 42 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, seuraavasti:

37 a § (Uusi)

Moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtainen ajopäiväkirja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Moottoriajoneuvon kuljettaja on velvollinen tekemään ajopäiväkirjaan sen edellyttämät merkinnät ja pitämään ajon aikana mukanaan kuluvan viikon ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäiväkirjan.

42 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jouni Lehtimäki /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva  Bäckström