TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2014 vp

TyVM 10/2014 vp - HE 198/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta (HE 198/2014 vp).

Eduskunta-aloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavat aloitteet:

LA 66/2014 vp  Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 7 §:n ja 7 luvun 2 §:n muuttamisesta 13.11.2014

LA 78/2014 vp  Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta 12.11.2014

TPA 36/2012 vp  Työttömyysturvan ehtojen muuttaminen nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvilla 25.10.2012

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 38/2014 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Päivi Kerminen ja hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

johtaja Heikki Palm, sosiaali- ja terveysministeriö

asiantuntija Tapani Pietiläinen, Keski-Suomen TE-toimisto

erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto

työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunnan puheenjohtaja Jari Hartman, Lahden kaupunki

johtaja Matti Mettälä, Kesko Oyj

toimintakeskuksen johtaja Olli Kopo, Monitoimikeskus Takatasku

työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

asiantuntija Jenni Ruokonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry

lakimies Kati Piipponen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

puheenjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry

toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

johtaja Sari Nikkola, Suomen Punainen Risti

tutkija, ekonomisti Harri Hietala, Vates-säätiö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Akava ry
 • TyönVuoksi ry
 • Vammaisfoorumi ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia palkkatukisäännösten osalta. Esityksen tavoitteena on palkkatukijärjestelmän yksinkertaistaminen, rakennetyöttömyyden vähentäminen sekä työnantajien ja työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuuden lisääminen.

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi nykyisestä palkkatuen perustuki–lisäosa-mallista. Palkkatuen määrä olisi ehdotuksen mukaan prosentuaalinen osuus (30, 40 tai 50 prosenttia) työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista. Korkeammat tukimäärät ja pidemmät tukijaksot suunnattaisiin niiden työttömien työnhakijoiden, joiden on vaikeinta ilman taloudellista tukea sijoittua työmarkkinoille, työllistymisen edistämiseen. Ehdotuksen mukaan tuen määrä olisi sitä korkeampi ja tuen kesto sitä pidempi, mitä pidempään tuella palkattava henkilö on ollut työttömänä. Vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän tai pysyväisluonteisen tuottavuuden alentuman perusteella myönnettävä tuki olisi aina 50 prosenttia palkkauskustannuksista.

Esityksessä ehdotetaan vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille 60 vuotta täyttäneille pitkäkestoista, käytännössä pysyvää palkkatukea.

Voimassa olevien säännösten mukaan kunta on velvollinen järjestämään työntekomahdollisuuksia työttömille, jos työmarkkina-alueen työttömyys ylittää maan keskimääräisen tason. Aluevelvoitteen perusteella kunnan on järjestettävä työtä vuositasolla enintään yhdelle prosentille kunnan työvoimasta. Esityksessä ehdotetaan kuntien aluevelvoite poistettavaksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia väliaikaisesti siten, että työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä lomautetuille, osa-aikaisille ja takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille olisi mahdollista tietyissä rajatuissa tilanteissa poiketa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esitys ei lisäisi valtion menoja, mutta määrärahojen käytön perusteet muuttuisivat.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Lakialoitteet

LA 66/2014 vp.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että työn tarjoamisvelvollisuudesta poikettaisiin silloin, kun työkokeilussa työpajassa on kysymys tuetun työllistymisen palvelusta.

LA 78/2014 vp.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että starttirahaa voisi saada, vaikka henkilö olisi perustanut yrityksen jo ennen työttömäksi jäämistään.

Toimenpidealoite

TPA 36/2012 vp.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen edellytykset kokeilulle, jossa väljennetään ja yksinkertaistetaan lyhyiden määräaikaisten työsuhteiden työttömyysturvan saannin ehtoja niiden työttömien työnhakijoiden osalta, jotka ovat nuorten yhteiskuntatakuun tarkoittamia alle 25-vuotiaita ja alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Yleistä

Uudistuksella palkkatuen määrä ja tukikauden kesto sidotaan työttömyyden kestoon ja korkeammat tukimäärät ja pidemmät tukijaksot suunnataan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen. Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille 60 vuotta täyttäneille ehdotetaan pitkäkestoista, käytännössä pysyvää palkkatukea. Työsopimuslakia muutetaan väliaikaisesti siten, että työnantaja voi tietyissä tilanteissa poiketa lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä sekä takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia entisiä työntekijöitään koskevasta työntarjoamisvelvollisuudesta. Esitys perustuu pääosin hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätökseen.

Nykyinen palkkatukijärjestelmä on rakenteeltaan vaikeaselkoinen ja työläs. Perustuki-lisäosa-mallissa palkkatuki määritellään päiväkohtaisena tukena, minkä lisäksi elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle myönnettävän tuen määrää rajoittavat EU:n valtiontukisäännösten asettamat prosenttiperusteiset rajat tukikelpoisista palkkauskustannuksista. Euromääräinen palkkatuki on palkkauskustannuksista riippumatta samansuuruinen kaikille työnantajille.

Työ- ja elinkeinotoimistoille voimassa oleva sääntely antaa laajan tapauskohtaisen harkintavallan palkkatuen myöntämisessä. Tähän perustuen työ- ja elinkeinotoimistoissa on tehty omia linjauksia palkkatuen määrästä ja kestosta eri kohderyhmille ja eri työnantajasektoreille. Työnantajille ja työnhakijoille toimistokohtaiset linjaukset näyttäytyvät erilaisena kohteluna eri työ- ja elinkeinotoimistojen alueilla.

Valiokunta pitää palkkatukijärjestelmän selkiyttämistä ja kehittämistä sekä yhdenvertaisuuden parantamista tärkeänä ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Työ- ja elinkeinotoimistolla säilyy uudistuksessa harkintavalta palkkatuen pituudesta sen enimmäiskestoon saakka. Valiokunta korostaa, että palkkatuetun työjakson enimmäiskesto tulee määritellä samoin perustein kaikissa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja että kesto määritellään kautta vuoden samoin perustein.

Valiokunta pitää 60 vuotta täyttäneiden palkkatukea koskevaa muutosta erittäin hyvänä ja kannatettavana uudistuksena. Ikääntyneen palkkaamiseksi tuen enimmäisaika on 24 kuukautta kerrallaan, minkä täytyttyä tukea voidaan myöntää välittömästi uudelleen. Pysyvän palkkatuen myöntämiseen riittää, että 60 vuotta täyttänyt henkilö on yhden kerran täyttänyt edellytyksen yhtäjaksoisesta 12 kuukauden työttömänä olosta. Valiokunta korostaa esityksen tavoitetta jatkuvaksi tarkoitetusta tuesta. Valiokunta pitää tärkeänä, että ohjeistuksella huolehditaan siitä, että ikääntyneen 60 vuotta täyttäneen palkkaamiseen tarkoitettu tuki myönnetään ja toteutuu tavoitteen mukaisesti yhdenmukaisesti kaikissa työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksen toimeenpanoa seurataan tarkasti ja että tarvittaessa havaittuihin ongelmiin puututaan viipymättä.

Esitys muuttaa palkkatukeen liittyviä säännöksiä olennaisesti. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että uudistuksesta tiedotetaan tehokkaasti työnantajille, palkkatukeen oikeuteutuille henkilöille ja tuen myöntämisestä vastaaville viranomaisille. Valiokunta korostaa kolmannen sektorin toimijoiden asemaa tiedotuksessa.

Palkkatuen määrä

Esityksellä palkkatuen määräytyminen ehdotetaan muutettavaksi pääsääntöisesti tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella maksettavaksi prosenttiperusteiseksi tueksi siten, että palkkatuen määrä on 30, 40 tai 50 prosenttia työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista.

Valiokunta kannattaa prosenttiperusteiseen tukeen siirtymistä ja katsoo, että muutos selkeyttää palkkatukijärjestelmää. Valiokunta pitää kuitenkin ongelmallisena sitä, että osa-aikaisissa ja matalapalkkaisissa tehtävissä olevien, samoin kuin nyt korotettua tai korkeinta korotettua palkkatukea saavien tuki pienenee prosenttiperusteisuuden vuoksi nykyisestä. Tämä vaikeuttaa työllistämistä erityisesti kunnissa, yhdistyksissä ja säätiöissä, joissa palkkatuetun työn palkkaustaso on matala.

Kunnissa pitkäaikaistyöttömiä on palkkatuen ansiosta työllistetty sellaisiin töihin, joita ei muutoin tehtäisi työ- tai virkasuhteessa. Palkkatukeen oikeutetut toimivat usein matalapalkkaisissa perustehtävissä esimerkiksi hoitoapulaisina, toimistotyöntekijöinä ja puistotyöntekijöinä. Lakimuutos vähentää kunnan saamaa palkkatukea näiden henkilöiden osalta palkan pienuuden vuoksi. Lisäksi kuntiin palkkatuella työllistettyjen yli 500 päivää työttömänä olleiden keskimääräinen palkkatukiprosentti laskisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan noin 61 prosentista 50 prosenttiin Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tämä lisäisi nykyisellä työllistettävien määrällä kuntien kustannuksia arviolta 25 miljoonalla eurolla.

Valiokunta painottaa, että palkkatuettu työ on kunnille pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämisessä keskeinen väline. Tuen pieneneminen vaikeuttaa saadun selvityksen mukaan kuntien mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja johtaa kuntien kustannusten kasvuun, jos työllistettävien määrä pysyy nykyisellä tasolla. Valiokunta pitää tätä erittäin ongelmallisena tilanteessa, jossa kuntien mahdollisuudet työllistämiseen ovat samanaikaisesti heikentyneet kasvaneen työttömyyden ja heikon taloustilanteen vuoksi.

Rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, joka palkkaa työttömän työnhakijan muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin, palkkauskustannukset korvataan täysimääräisesti ensimmäisten 12 kuukauden ajalta niistä palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 65 %:n työaikaa. Valiokunta pitää 100-prosenttista korvausta erittäin tärkeänä ja hyvänä. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että täysi tuki vain 65 %:n työaikaa vastaavalta osin saattaa ohjata yhdistykset ja säätiöt lyhentämään työllistyvien työaikaa, jolloin henkilöt jäävät edelleen aktiiveiksi soviteltua työttömyysetuutta hakeviksi asiakkaiksi ja matalan ansiotason vuoksi ehkä edelleen myös toimeentulotukea hakeviksi asiakkaiksi.

Kunnat rahoittavat puolet soviteltua työmarkkinatukea saavien vähintään 500 päivää (jatkossa 300 päivää) työttöminä työnhakijoina olevien sovitellusta työmarkkinatuesta. Palkkatuella osa-aikaisesti soviteltuun työmarkkinatukeen oikeutettujen työllistäminen ei siten vähennä kuntien rahoitusvastuuta työmarkkinatuesta. Valiokunta pitää tätä epätarkoituksenmukaisena ja katsoo, että palkkatukiuudistuksen tulisi päinvastoin kannustaa kuntia entistä aktiivisempaan työllistämiseen. Soviteltu työmarkkinatuki tulisi valiokunnan mielestä rahoittaa kokonaan valtion varoista.

Työntarjoamisvelvoite

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että työnantaja voi tietyissä tilanteissa poiketa lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä sekä takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia entisiä työntekijöitään koskevasta työntarjoamisvelvollisuudesta. Ehdotettu muutos koskee kuntia näiden palkatessa työttömiä työnhakijoita työllistämisvelvoitteen perusteella sekä rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä, joka palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen hakemista edeltäneiden 28 kuukauden aikana työttömänä olleen työttömän työnhakijan tehtäviin, joita ei katsota elinkeinotoiminnaksi.

Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia hyvinä, mutta riittämättöminä. Valiokunta ehdottaakin, että hallituksen esityksessä mainittujen poikkeusten lisäksi kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö saisi työntarjoamisvelvollisuuden estämättä ottaa työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön työkokeiluun tai palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön tehtäviin, joita työnantajan palveluksessa oleva työ- tai virkasuhteessa oleva henkilöstö ei muutoin tee.

Työpajalla ja vastaavalla valmennusyksiköllä tarkoitetaan kunnan, yhdistyksen tai säätiön ylläpitämää yhteisöä, jonka tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisedellytysten parantaminen. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantaa yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan arjenhallintataitojaan. Työmetodi perustuu tekemällä oppimiseen. Työpajojen menetelmiksi ovat käytännön työn tekemisen ohella vakiintuneet työvalmennus ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallintakyvyn kehittämistä. Työpaja voi olla myös ns. seinätön työpaja, jossa valmentautuminen tapahtuu kunnan tai yhteisön muuhun toimintaan kuuluvien tehtävien yhteydessä.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

7. luku. Palkkatuki
2 §. Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset.

Valiokunta ehdottaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin sanamuodon tarkistamista vastaamaan hallituksen esityksessä (HE s. 28/I) esitettyjä perusteluita.

9 §. Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto eräissä tapauksissa.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin muuttamista siten, että siitä poistetaan sana rekisteröidylle. Muutostarve johtuu siitä, että julkisoikeudellisten yhdistysten toiminta perustuu lakiin tai asetukseen eikä rekisteröintiin. Sana "rekisteröity" on tarpeeton, koska muut kuin julkisoikeudelliset yhdistykset tulevat oikeustoimikelpoisiksi rekisteröinnillä. Palkkatukea ei voida myöntää muille kuin oikeustoimikelpoisille.

2. Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

13. luku. Erinäisiä säännöksiä
6 §. Säännösten pakottavuus.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamista väliaikaisesti siten, että työnantaja voi pykälässä säädetyissä tilanteissa poiketa lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä sekä takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia entisiä työntekijöitään koskevasta työn tarjoamisvelvollisuudesta. Ehdotettu muutos koskee kuntia näiden palkatessa työttömiä työnhakijoita työllistämisvelvoitteen perusteella sekä rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä, joka palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen hakemista edeltäneiden 28 kuukauden aikana työttömänä olleen työttömän työnhakijan tehtäviin, joita ei katsota elinkeinotoiminnaksi.

Valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi säännöksen, jonka mukaan kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö saa ottaa työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työkokeiluun tai palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön tehtäviin, joita työnantajan palveluksessa oleva työ- tai virkasuhteessa oleva henkilöstö ei muutoin tee. Työpajassa tai vastaavassa toimintayksikössä tapahtuvan toiminnan tavoitteena on parantaa työkokeiluun otetun tai palkkatuetun henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille.

Selkeyden vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentin kirjoittamista luettelon muotoon. Luettelon 1 ja 2 kohta ovat hallituksen esityksen mukaiset muutoin, mutta yhdistyksen ja säätiön yhteydessä ei viitata rekisteröintiin. Momentin 2 kohta käsittää siten myös Punaisen Ristin toiminnan, jonka asema perustuu lakiin. Valiokunnan ehdottama muutos on momentin 3 kohdassa.

Työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön otettavan henkilön tehtävät tai tehtäväkokonaisuudet ovat sellaisia, jonkalaisia kunnan tai vastaavasti yhdistyksen tai säätiön palkkalistoilla olevilla ei ole. Olennaista on työpajassa toimivien tehtävien kokonaisuus, ei yksittäiset työtehtävät. Kysymys voi olla tehtävistä tai tehtäväkokonaisuuksista, joita kunta tai vastaavasti yhdistys tai säätiö ei teetä muulla henkilöstöllään vaan joita teetetään vain työkokeilijoilla tai palkkatuetussa työsuhteessa olevilla. Kysymys on sellaisesta työllistämistavoitteisesta toiminnasta, jolla pyritään parantamaan työpajaan otetun henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille.

Jotta työttömälle henkilölle voidaan myöntää palkkatuki työpajaan tai valmennusyksikköön, edellytyksenä on, että tukeen perustuva työhön ottaminen ei aiheuta tai voisi aiheuttaa työnantajan palveluksessa olevien muiden työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista. Käytännössä palkkatukea ei myönnetä yhteistoimintamenettelyjen kohteena oleville tahoille.

Momentin 3 kohta mahdollistaa sen, että kunta ulkoistaa toimintansa ulkopuoliselle toimijalle ja ostaa palvelut esimerkiksi järjestön työpajalta. Jos kunta siirtää toimintansa kunnan työpajassa tehtäväksi ja palkkaa pajaan palkkatuella henkilön, kysymys on työnantajan toiminnan sisäisestä siirrosta eikä edellä tarkoitetusta ulkoistamisesta ja ostopalveluiden käyttämisestä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset),

että lakialoitteet LA 66/2014 vp ja LA 78/2014 vp hylätään ja

että toimenpidealoite TPA 36/2012 vp hylätään.

1.

Laki

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 11 luvun 3 § ja 12 luvun 9 §,

muutetaan 1 luvun 3 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta ja 2 momentti, 4 luvun 7 §:n 2 momentin 1 kohta, 7 luvun 1—8 §, 9 §:n 1—4 momentti, väliaikaisesti 9 §:n 5 momentti sekä 10—14 §, 8 luvun 4 §:n 1 momentti, 11 luvun otsikko ja 1 §:n 1—3 momentti, 12 luvun 6 §:n 3 momentti sekä 14 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun 7 §:n 2 momentin 1 kohta ja 7 luvun 2 ja 4 § laissa 390/2014, 7 luvun 8 § osaksi laissa 390/2014, 11 luvun 1 §:n 1—3 momentti laissa 1050/2013 ja 14 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohta laissa 10/2014, sekä

lisätään 1 luvun 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1050/2013, uusi 10 kohta ja 7 lukuun uusi 15 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 §

(Kuten HE)

4 luku

Tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä valmennus ja kokeilu

7 §

(Kuten HE)

7 luku

Palkkatuki

1 §

(Kuten HE)

2 §

Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset

Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että työ- ja elinkeinotoimisto arvioi tuella palkattavan tuottavuuden olevan tarjolla olevassa työtehtävässä alentunut ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden johdosta. Palkkatuki voidaan kuitenkin myöntää, vaikka tuella palkattavan ammatillisessa osaamisessa ei ole puutteita, jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuen myöntäminen vamman tai sairauden perusteella edellyttää, että työ- ja elinkeinotoimisto arvioi vamman tai sairauden olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentavan työttömän työnhakijan tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.

(2 mom kuten HE)

3—8 §

(Kuten HE)

9 §

Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto eräissä tapauksissa

(Poist.) Yhdistykselle tai säätiölle, joka palkkaa 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän työnhakijan muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin, palkkatuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta 100 prosenttia niistä tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 65 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta, kuitenkin enintään valtion talousarvion mukainen enimmäismäärä.

(2—5 mom. kuten HE)

10—15 §

(Kuten HE)

8 luku

Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut

4 §

(Kuten HE)

11 luku

Työllistämisvelvoite sekä kunnalle myönnettävä lisätuki

1 §

(Kuten HE)

12 luku

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpano ja siihen liittyvä yhteistyö

6 §

(Kuten HE)

14 luku

Muutoksenhaku

1 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 6 §:ään väliaikaisesti uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §

Säännösten pakottavuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 2 luvun 5 §:ssä, 5 luvun 2 §:ssä sekä 6 luvun 6 §:ssä säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä

1) kunta saa palkata työsuhteeseen täyttääkseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen, ei kuitenkaan tehtävään, josta se on samaan aikaan lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen;

2) yhdistys tai säätiö saa ottaa palvelukseensa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän henkilön;

3) kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi ottaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työkokeiluun tai palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa edellyttäen, että työkokeilu ja palkkatuettu työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jossa toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Anna Kontula /vas
 • Laila Koskela /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen