TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2005 vp

TyVM 11/2005 vp - HE 165/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta (HE 165/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Liisa Saastamoinen, työministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokous hyväksyi vuonna 2004 inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen, jolla uudistetaan vuodelta 1975 oleva ammatinvalinnan ohjauksen ja ammattikoulutuksen osuutta inhimillisiä voimavaroja kehitettäessä koskeva suositus. Uuden suosituksen tarkoituksena on koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkityksen korostaminen inhimillisten voimavarojen kehittämisessä ja väestön osaamis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä.

Suosituksen tavoitteet liittyvät koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan toimintapolitiikan laatimiseen ja toteuttamiseen, työelämään valmentavan ja muun koulutuksen edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen ja tunnustamiseen. Se pyrkii edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, urakehitystä, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä painottaa koulutuksen ja työelämän yhteyttä. Lisäksi siinä korostetaan tieto- ja viestintäteknologian merkitystä, huomioidaan työvoiman ulkopuolella olevien ja heikoimmassa asemassa olevien tarpeet ja kehitysmaiden aivovuoto -ongelma, joka johtuu koulutetun väestön maastamuutosta.

Esityksessä ehdotetaan, että inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskeva suositus saatetaan eduskunnan tietoon otettavaksi huomioon tarpeellisin osin tulevassa lainsäädäntötyössä.

Suosituksen tavoitteet ovat yhdenmukaisia Suomen koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tavoitteiden kanssa. Suomen vuoteen 2010 ulottuva aikuiskoulutusstrategia perustuu suosituksen mukaisesti elinikäisen oppimisen idealle. Suosituksen mukaisesti koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on turvattu rakenteellisilla uudistuksilla. Vuonna 1994 käyttöön otettu ammattitutkintojärjestelmä vastaa suosituksen tavoitetta osaamisen tunnustamisesta ja edistämisestä. Työntekijän osaamisen kehittämiseen velvoittaa työsopimuslain ohella viimeisin vuosille 2005—2007 tehty tulopoliittinen ratkaisu, joka edellyttää, että työntekijälle, jota uhkaa irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä, pyritään turvaamaan koulutuksen avulla mahdollisuus löytää uusi työpaikka.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokouksen vuonna 2004 hyväksymä inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskeva suositus korostaa koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitystä. Se pyrkii edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, urakehitystä, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä painottaa koulutuksen ja työelämän yhteyttä.

Suosituksessa kehotetaan hallituksia rahoittamaan ja luomaan edellytyksiä koulutukselle, yrityksiä kouluttamaan työntekijöitään ja yksityisiä henkilöitä hyödyntämään mahdollisuuksia koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Jäsenvaltiota kehotetaan toimimaan epävirallisessa taloudessa tehtävän työn muuttamiseksi ihmisarvoiseksi, viralliseen talouteen kuuluvaksi työksi ja kehittämään järjestelmiä, joilla vähennetään ammattitaitoisen työvoiman maastamuutosta kehitysmaille aiheutuvia haittavaikutuksia. Suosituksen mukaan monet kehitysmaat tarvitsevat apua sellaisten tarkoituksenmukaisten koulutussuunnitelmien laatimisessa, rahoituksessa ja täytäntöönpanossa, joiden tarkoituksena on edistää inhimillistä kehitystä ja talouden ja työllisyyden kasvua sekä poistaa köyhyyttä.

Valiokunta pitää inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevaa ILO:n suositusta tärkeänä. Suomen koulutuspolitiikka pyrkii suosituksen mukaisesti turvaamaan jokaiselle oikeuden koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Asiakirjaan sisältyy kuitenkin monia sellaisia näkökohtia ja suosituksia, jotka on tärkeää ottaa huomioon myös suomalaista koulutusjärjestelmää ja työelämää kehitettäessä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden periaatteiden sekä heikoimmassa asemassa olevien tarpeiden entistä parempaan huomioon ottamiseen. Suositus tulee ottaa huomioon myös kehitysyhteistyöpolitiikkaa kehitettäessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 17 päivänä kesäkuuta 2004 hyväksytty kansainvälisen työjärjestön suositus nro 195, joka koskee inhimillisten voimavarojen kehittämistä, otetaan tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Matti Kauppila /vas
 • Paula Risikko /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckstörm