TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO-VALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2004 vp

TyVM 13/2004 vp - HE 185/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työsopimuslain muuttamisesta (HE 185/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

lakimies Minna Helle, Akava ry

lakimies Martti Virtanen, Palvelutyönantajat ry

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Työeläkelainsäädäntö uudistuu vuoden 2005 alussa siten, että työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle valintansa mukaan 63. ja 68. ikävuoden välillä. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan työsopimuslakiin lisättäväksi työntekijän eroamisikää koskevat säännökset.

Ehdotuksen mukaan työntekijän työsuhde päättyisi ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana hän täyttää 68 vuotta, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta. Työsuhteen jatkaminen 68. ikävuoden jälkeen edellyttäisi aina sopimusta. Sopimus voitaisiin tehdä määräaikaisena riippumatta siitä, täyttyvätkö määräaikaisen sopimuksen solmimiselle asetetut edellytykset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 samanaikaisesti työntekijäin eläkelain muutosten kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lakiehdotus liittyy ensi vuoden alusta voimaan tulevaan eläkeuudistukseen, jonka tavoitteena on tukea työnteon jatkamista ja eläkeiän myöhentämistä. Yhdensuuntaisesti eläkeuudistuksen tavoitteiden kanssa työsopimuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset 68 vuoden eroamisiästä ja mahdollisuudesta jatkaa työssä niin sovittaessa sen jälkeenkin joko määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Valiokunta pitää ehdotuksia perusteltuina ja korostaa, että lainmuutoksesta tulee tiedottaa tehokkaasti, jotta tieto mahdollisuudesta jatkaa työelämässä 68 vuoden ikään saakka tavoittaa kaikki työntekijät. Samalla valiokunta kiinnittää huomiota työelämässä edelleen ilmenevään ikäsyrjintään ja pitää tärkeänä, että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin ikäsyrjinnän poistamiseksi ja työelämässä jatkamista tukevan asennemuutoksen aikaansaamiseksi.

Esityksen perusteluissa on todettu, että sääntelyllä ei puututa yrityskohtaisiin lisäeläkejärjestelyihin. Pääasiassa eläkesäännöin ja työsopimuksin on tehty lukuisia lisäeläkejärjestelyjä, joilla on sovittu vanhuuseläkeikää alemmasta eläkeiästä. Jos sopimuksessa on sovittu työntekijän oikeudesta siirtyä yleistä eläkeikää varhemmin eläkkeelle, mutta ei eläkeikään perustuvasta eroamisiästä, eläkeiän saavuttaminen ei ole peruste päättää työsuhdetta. Sopimusvapauden piiriin on kuitenkin katsottu kuuluvan myös oikeuden sopia ennalta eläkeikään perustuvasta eroamisiästä. Sopimuksen pätevyys edellyttää kytkentää riittävän tasoiseen eläkkeeseen tai muuhun taloudelliseen etuuteen. Sopimus ei saa johtaa työntekijän kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että työurien pidentämistä ja eläkeiän myöhentämistä koskevan tavoitteen saavuttamista tuetaan mahdollisimman johdonmukaisesti kehittämällä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja työelämän käytäntöjä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa kiireellisesti selvittää, mitä mahdollisia muutoksia esimerkiksi lisäeläkejärjestelyihin ja työttömyysturvaan työelämässä pidempään jatkamisen tavoitteen johdonmukainen edistäminen edellyttää.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Tarja Cronberg /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström