TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2014 vp

TyVM 13/2014 vp - HE 323/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (HE 323/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Tietosuojavaltuutettu
 • Työterveyslaitos
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Rakennusliitto ry
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto, SAP ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista. Esityksen tarkoituksena on siirtää tällä hetkellä valtioneuvoston päätöksen tasolla säädetyn asbestipurkutyötä koskevan sääntelyn olennainen sisältö perustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolle ja samalla ajanmukaistaa sitä. Laissa säädettäisiin myös asbestipurkutyötä tekevältä työntekijältä edellytettävästä pätevyydestä. Lisäksi ehdotetaan myönnetyistä asbestipurkutyöluvista ja asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä pidettävien rekistereiden perustamista.

Esityksen yleisenä tavoitteena on parantaa asbestipurkutyön turvallisuutta selkeyttämällä sääntelyä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaan asbestipurkutyötä saa tehdä vain alueellisesti toimivaltaisen työsuojeluviranomaisen myöntämän valtuutuksen nojalla. Valtuutus on voimassa koko maassa, mutta valtuutuksista ei ole valtakunnallista rekisteriä. Myöskään asbestityöhön pätevistä henkilöistä ei ole rekisteriä.

Esityksessä valtioneuvoston päätöksen tasolla oleva sääntely nostetaan lain tasolle. Valtuutuksen sijasta asbestipurkutyö edellyttää jatkossa työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Lupajärjestelmän tarkoituksena on valvoa, että asbestipurkutyötä suorittavat vain sellaiset toimijat, joilla on edellytykset turvalliseen asbestipurkuun. Myönnetyistä purkutyöluvista ehdotetaan pidettäväksi valtakunnallista rekisteriä. Lisäksi laissa säädetään asbestipurkutyötä tekevältä työntekijältä edellytettävästä pätevyydestä. Tiedot pätevistä työntekijöistä tallennetaan perustettavaan lupaviranomaisen ylläpitämään pätevien asbestipurkutyöntekijöiden rekisteriin.

Valiokunta pitää ehdotettua uutta lakia hyvänä ja tarpeellisena. Valiokunta katsoo, että pätevien asbestityöntekijöiden rekisterin ja asbestipurkutyöluparekisterin perustaminen parantaa viranomaisten mahdollisuuksia valvoa toiminnan turvallisuutta ja asianmukaisuutta. Asbestipurkutyörekisteriin liittyvän julkisen tietopalvelun ansiosta myös työn teettäjällä on jatkossa mahdollisuus varmistua siitä, että toimijalla on purkutyön edellyttämä asianmukainen pätevyys ja lupa. Tämä on purkutyöntekijöiden ja muiden purkutyömaalla työskentelevien ja rakennusten loppukäyttäjien sekä asukkaiden turvallisuuden kannalta tärkeää.

Asbestipurkutyöluvan saamisen edellytyksenä on, että luvan hakijalla on jo hakuvaiheessa käytettävissään työsuojeluviranomaisen asianmukaisiksi toteamat turvallisen asbestipurkutyön edellyttämät laitteet ja välineet sekä niiden huoltotilat. Laitteiden ja välineiden hankintakustannusten vuoksi on tärkeätä, että luvanhakija pääsee edellytykset täytettyään mahdollisimman pian aloittamaan työskentelyn. Valiokunta korostaa hakemusten ripeää käsittelyä ja lupaviranomaisena toimivan työsuojeluviranomaisen resurssien turvaamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Anna Kontula /vas
 • Laila Koskela /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Eero Suutari /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjaana  Kinnunen

​​​​