TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2014 vp

TyVM 14/2014 vp - HE 325/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laiva-apteekista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi laiva-apteekista (HE 325/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Tanja Müller, liikenne- ja viestintäministeriö

erityisasiantuntija Jukka Tuomaala, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

ylilääkäri Päivi Miilunpalo, Työterveyslaitos

nuorempi asiantuntija Laura Raikunen, Suomen Varustamot ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet:

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Suomen Konepäällystöliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laiva-apteekista. Esitys perustuu Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevaan yleissopimukseen ja terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi annettuun neuvoston direktiiviin.

Lakia sovellettaisiin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkiin suomalaisiin aluksiin, joilla työskentelee laivaväkeä. Lain tarkoituksena olisi varmistaa laivaväen mahdollisuus saada tarvittaessa asianmukaista ensiapua ja sairaanhoitoa aluksella.

Lakiehdotus sisältäisi säännökset laiva-apteekkia koskevista laivanisännän ja aluksen päällikön velvollisuuksista, laiva-apteekin sisällöstä, säilytyksestä, käytöstä ja tarkastuksesta sekä pelastusveneiden ja -lauttojen lääkkeistä ja hoitotarvikkeista ja niiden tarkastuksesta. Ehdotetussa laissa säädettäisiin myös poikkeuksista, valvonnasta ja tietojenantovelvollisuudesta. Lisäksi lakiin sisällytettäisiin muutoksenhakua, seuraamuksia ja asetuksenantovaltuutta koskevat säännökset.

Ehdotetulla lailla saatettaisiin laiva-apteekkia koskevat säännökset perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Nykyisin nämä säännökset sisältyvät Merenkulkuhallituksen laiva-apteekeista antamaan määräykseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi laki laiva-apteekista. Uuden lain säätämisen myötä laiva-apteekkia koskeva sääntely nostetaan perustuslain edellyttämälle tasolle. Samalla sääntelyä tarkennetaan muun muassa alusluokituksen osalta ja saatetaan erityisesti lääkkeitä ja hoitotarvikkeita koskevat säännökset ajan tasalle.

Esitys perustuu Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevaan yleissopimukseen ja ns. laivasairaanhoitodirektiiviin (92/29/ETY). Lakia sovelletaan eräin poikkeuksin kaikkiin suomalaisiin aluksiin, joilla työskentelee laivaväkeä. Tavoitteena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada sairastumis- ja tapaturmatilanteissa asianmukaista ensiapua ja sairaanhoitoa aluksella.

Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Lakiehdotuksen 10 §:n mukaan alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten laiva-apteekki tulee tarkastaa vähintään vuoden välein. Tarkastuksen voi julkisen hallintotehtäväluonteen vuoksi suorittaa vain Suomessa laillistettu proviisori. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Suomen lipun alla kulkee myös laivoja, jotka eivät tule lainkaan Suomeen tai käyvät Suomessa vain harvoin. Laiva-apteekin tarkastamista varten suomalaisen proviisorin tulee tällöin matkustaa laivan sijaintipaikkaan, mistä aiheutuu varustamoille kustannuksia. Valiokunta pitää tärkeänä, että mahdollisuudet tällaisessa tilanteessa käyttää tarkastukseen ulkomailla laillistettua proviisoria tai vastaavaa selvitetään.

Lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentin mukaan aluksen jokaisessa pelastusveneessä ja -lautassa on oltava asianmukaiset lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Valiokunnan sosiaali- ja terveysministeriöltä saaman selvityksen mukaan pelastusveneitä ja -lauttoja koskevan varusteluvaatimuksen on tarkoitus koskea ainoastaan alusluokkaan A, B ja C kuuluvia aluksia, ei sen sijaan D-luokan aluksia eli kotimaanliikennettä. Selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa muutettavaksi lakiehdotuksen 12 §:n 1 momenttia siten, että vain alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten jokaisessa pelastusveneessä ja -lautassa on oltava asianmukaiset lääkkeet ja hoitotarvikkeet.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 §:n 1 momentti muutettuna seuraavasti:

12 §

Pelastusveneiden ja -lauttojen lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä niiden tarkastus

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten jokaisessa pelastusveneessä ja -lautassa on oltava asianmukaiset lääkkeet ja hoitotarvikkeet.

(2—3 mom. kuten HE)

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Anna Kontula /vas
 • Laila Koskela /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjaana  Kinnunen