TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2001 vp

TyVM 2/2001 vp - HE 6/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 6/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Tarja Kröger, työministeriö

asiamies Päivi Saarinen, Suomen Konepäällystöliitto ry

asiamies Veikko Trast, Suomen Laivanpäällystöliitto

puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry.

osastopäällikkö Henrik Lönnqvist, Suomen Varustamoyhdistys

toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ålands Redarförening

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain vähimmäislepoaikasäännöksiä vastaamaan sekä Kansainvälisen työjärjestön merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevaa yleissopimusta että Euroopan unionin merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevaa direktiiviä ja sen liitteenä olevaa Eurooppa-tason työmarkkinajärjestöjen välillä tehtyä työaikasopimusta. Lisäksi mainittujen lakien työaika-asiakirjoja koskevat säännökset ehdotetaan muutettaviksi ja yhtenäistettäviksi niin, että ne vastaavat mainittujen sopimusten lisäksi myös työaikalain vastaavia säännöksiä.

Jotta merenkulun työnantajia ja työntekijöitä edustavat järjestöt voisivat työehtosopimuksissaan ottaa alan erityispiirteet ja tarpeet nykyistä enemmän huomioon, ehdotetaan, että merityöaikalain pakottavuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että valtakunnallisten merenkulun työmarkkinajärjestöjen sopimisoikeutta lisättäisiin. Tämä on tarpeen suomalaisen kauppamerenkulun, erityisesti matkustaja-alusten kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta.

Samassa tarkoituksessa ehdotetaan myös merimiesten vuosilomalain säännösten pakottavuutta koskevaa säännöstä muutettavaksi siten, että valtakunnallisella työehtosopimuksella voitaisiin sopia myös vuosiloman kertymisestä. Niin ikään ehdotetaan, että valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt voisivat työehtosopimuksella rajoittaa työntekijän oikeutta merimieslaissa säädettyyn sairausajan palkkaan.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen lähtökohdat ovat kansainväliset ja kansalliset. Lakiehdotuksilla on tarkoitus saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta ja EU:n merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevaa direktiiviä sekä toisaalta luoda lainsäädännöllinen pohja aikaisempaa laajemmalle työehtosopimustoiminnalle. Merenkulun työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen mahdollisuuksia sopia työehtosopimuksin lain muutoin pakottavista säännöksistä poiketen lisätään osana suomalaista merenkulkupolitiikkaa. Politiikan tavoitteena on luoda suomalaisille varustamoille kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset kauppamerenkulun harjoittamiseksi Suomen lipun alla. Työehtosopimuksin pyritään työvoimakustannusten säästöihin mm. joustavin työaikajärjestelyin. Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Valiokunta korostaa sitä, että työehtosopimusmääräysten tulee olla kohtuullisia, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä merenkulun turvallisuutta tukevia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvo-asiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jouni Lehtimäki /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Leea Hiltunen /skl
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Esa Lahtela /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Niilo Keränen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Timo   Tuovinen

​​​​