TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO- VALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp

TyVM 2/2003 vp - HE 45/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 45/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ohjelmajohtaja Harri Skog ja lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

lakimies Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

erityisasiantuntija Mirja Salonen, Suomen Kuntaliitto

lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

asiamies Katja Leppänen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry

asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:ltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja työttömyysturvalakia. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, eräisiin muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvauksena maksettavan ylläpitokorvauksen tasoa korotettaisiin 7 eurosta 8 euroon päivältä. Työssäkäyntialueensa tai kotikuntansa ulkopuolella työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvalle maksetaan eräin edellytyksin ylläpitokorvaus korotettuna. Korotetun ylläpitokorvauksen suuruudeksi ehdotetaan 16 euroa päivältä nykyisen 14 euron sijasta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan työmarkkinatukijärjestelmän kehittämisen keskeisenä tavoitteena on kannustaa ja tukea työnhakijoita omaan aktiivisuuteen ja osallistumaan työmarkkinavalmiuksiaan edistäviin toimenpiteisiin nykyistä enemmän. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että heidän taloudellisia mahdollisuuksiaan vastata toimenpiteestä aiheutuvista matka- ja muista ylläpitokustannuksista parannetaan. Jotta työttömien taloudellisia osallistumismahdollisuuksia erityisesti työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen voidaan lisätä, työmarkkinatuen ylläpitokorvauksen kehittäminen asteittain aktivointilisäksi aloitetaan korottamalla ensi vaiheessa korvauksen tasoa samalla, kun sen rakenne ja edellytykset säilytetään ennallaan.

Valiokunta yhtyy hallituksen esityksen tavoitteisiin työnhakijoiden oman aktiivisuuden kannustamisesta. Valiokunta pitää ylläpitokorvausten tason korottamista tärkeänä ja tarpeellisena, jotta työttömien taloudellisia osallistumismahdollisuuksia työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja muihin työmarkkinavalmiuksia kehittäviin toimenpiteisiin voidaan parantaa. Samalla valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että monissa tilanteissa ylläpitokorvaus ei lakiehdotusten mukaisesti korotettunakaan riitä kattamaan toimenpiteeseen osallistumisesta työttömälle aiheutuvia todellisia matka-, majoitus- ja muita kustannuksia. Nykyjärjestelmässä työttömän ainoaksi mahdollisuudeksi jää tällöin kääntyä kunnan sosiaalitoimiston puoleen ja anoa ylläpitokorvauksen määrän ylittävien kustannusten korvaamista toimeentulotukijärjestelmän kautta. Tätä valiokunta ei pidä oikeana, vaan katsoo, että tukimuotoja tulee kehittää siten, että työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuva voi hakea korvausta ylläpitokorvauksen määrän ylittävistä kustannuksista työvoimatoimistosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /r (osittain)
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström

​​​​