TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2006 vp

TyVM 2/2006 vp - HE 27/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 27/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö

asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Uudenmaan TE-keskus ja tietosuojavaltuutettu.

HALLITUKSEN ESITYS

Palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset palkkaturvaviranomaisen oikeudesta luovuttaa salassapidettäviä tietoja Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle sekä palkkaturvaviranomaisen oikeudesta hankkia tietoja toisen jäsenvaltion palkkaturva-asioita hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä.

Esityksellä pannaan täytäntöön vuonna 2002 muutettu neuvoston direktiivi, joka koskee työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan keväällä 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Uudistuksen tavoitteena on työntekijöiden palkkasaatavien maksamisen varmistaminen rajat ylittävissä maksukyvyttömyystilanteissa. Ehdotettu muutos mahdollistaa palkkaturva-asiain käsittelyä varten tarpeellisten tietojen vaihtamisen Euroopan unionin jäsenvaltioiden palkkaturvaviranomaisten välillä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa työnantajan maksukyvyttömyys sekä työntekijöiden työsuhdesaatavien perusteen ja määrän oikeellisuus.

Valiokunta pitää ehdotettuja lainmuutoksia tarpeellisina. Samaan työnantajaan kohdistuvia palkkaturvahakemuksia saattaa olla vireillä useissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti. Tietojen vaihtaminen on tärkeää, jotta samoja saatavia ei maksettaisi useamman jäsenvaltion palkkaturvajärjestelmästä. Tällaisia tapauksia arvioidaan nykyisin olevan muutamia vuodessa, mutta ne voivat lisääntyä yritysten kansainvälistymiskehityksen myötä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tarja Cronberg /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström