TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2010 vp

TyVM 2/2010 vp - HE 2/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO-

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä helmikuuta 2010 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta (HE 2/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

ylitarkastaja Toivo Niskanen, sosiaali- ja terveysministeriö

tarkastaja Ilmo Jaatinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

toimitusjohtaja Hannu Parvela, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työaikalain säännöstä moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisen ajopäiväkirjan säilyttämisvelvollisuudesta. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös työnantajan velvollisuudesta säilyttää ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan.

Esityksen taustalla olevassa Euroopan unionin asetusmuutoksessa säädetään ajopiirturilevyjen ja ajoaikatietojen yhden vuoden säilyttämisvelvollisuudesta yrityksille. Tavoitteena on saattaa säännös vastaamaan asetusmuutoksen voimassa olevaa sanamuotoa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

neuvotteleva virkamies Marjaana  Kinnunen

​​​​