TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2002 vp

TyVM 3/2002 vp - HE 24/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä maaliskuuta 2002 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta (HE 24/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raili Hartikka ja hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö

yhteistoimintasihteeri Pentti Vainio, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

sosiaalisihteeri Veikko Simpanen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

johtava työsuhdelakimies Ari Kiiras, Akava ry

osastopäällikkö Tapani Saukkonen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

neuvottelupäällikkö Rauno Lindahl, Palvelutyönantajat ry

suunnittelupäällikkö Pertti Rauhio, Suomen Yrittäjät

neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen työmarkkinalaitos

tilastotoimitsija Jorma Peussa, Kunta-alan ammattiliitto KTV ry

partner Erkki Helaniemi, Aleksander Corporate Finance

Finnairin henkilöstörahaston puheenjohtaja Juhani Sinisalo, Henkilöstörahastojen neuvottelukunta

hallintojohtaja Eero Leivo, Metso Oyj

henkilöstörahaston hallituksen puheenjohtaja Martti Luhanko, Metso Paper

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia yritystoiminnan kansainvälistymisen johdosta siten, että sellaisen konsernin, jossa emoyhtiö on suomalainen ja johon kuuluu ulkomainen tytäryhtiö, koko henkilöstö saisi mahdollisuuden kuulua konsernin yhteiseen henkilöstörahastoon. Myös ulkomaisen yrityksen Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen palveluksessa olevalla henkilöstöllä olisi mahdollisuus kuulua suomalaisen yrityksen yhteyteen perustettuun henkilöstörahastoon, jos sivuliike kuuluu samaan konserniin suomalaisen yrityksen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan, että rahaston jäsenelle annettaisiin mahdollisuus siirtää osuutensa voittopalkkioerään henkilöstörahastoon sellaisessakin tapauksessa, että työnantaja on muuttanut henkilöstörahastolain mukaisen voittopalkkiojärjestelmän käteiseksi voittopalkkiojärjestelmäksi edellyttäen, että voittopalkkiojärjestelmä sallii siirron rahastoon ja voittopalkkioerä on henkilöstörahastolain mukainen. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenen niin halutessa rahasto voisi suorittaa jäsenen nostettavissa olevan rahasto-osuuden oman yrityksen tai samaan konserniin kuuluvien yritysten osakkeilla.

Laista ehdotetaan poistettavaksi mahdollisuus, että rahaston säännöissä voitaisiin sulkea määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa olevat henkilöt rahaston jäsenyyden ulkopuolelle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Esityksen perustelujen mukaan työmarkkinajärjestöt ovat yhteisissä kannanotoissaan todenneet yrityskohtaisten suhdannepuskureiden tarpeellisuuden ja pitäneet tärkeänä kehittää henkilöstörahastojärjestelmää joustavammaksi, jotta se pysyy kilpailukykyisenä muihin kannustejärjestelmiin nähden. Esityksellä pyritään joustavuuden lisäämiseen mahdollistamalla kansainvälisen konsernin koko henkilöstön kuuluminen samaan henkilöstörahastoon, käteisen voittopalkkion siirtäminen rahastoon ja rahasto-osuuden ottaminen yhtiön osakkeina.

Valiokunta pitää henkilöstörahastojärjestelmän kehittämistä joustavammaksi ja kilpailukykyisemmäksi tärkeänä. Henkilöstörahastolain vaatimukset yritys- tai työyksikkökohtaisesta päätöksenteosta ovat valiokunnan saaman tiedon mukaan aiheuttaneet ongelmia sellaisissa yritysjärjestelyissä, joissa jossakin järjestelyjen kohteena olevassa yrityksessä toimii jo henkilöstörahasto. Valiokunta kiinnittää huomiota tarpeeseen joustavoittaa edelleen henkilöstörahastojärjestelmää siten, että se soveltuu nykyistä paremmin erilaisiin yritysjärjestelytilanteisiin ja organisaatiomuutoksiin. Muuttuvissa organisaatiorakenteissa voisi valiokunnan käsityksen mukaan olla tarkoituksenmukaista mahdollistaa yksikkökohtaisen päätöksenteon ohella myös yksilökohtainen liittyminen konsernin piirissä toimivaan henkilöstörahastoon. Valiokunta pitää tärkeänä, että tämä mahdollisuus selvitetään pikaisesti ja tätä tarkoittava lainmuutosehdotus tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi vielä tämän vuoden kuluessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Raija Vahasalo /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström