TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2007 vp

TyVM 3/2007 vp - HE 29/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta 2007 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta (HE 29/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Liisa Saastamoinen, työministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokous hyväksyi vuonna 2006 työsuhdetta koskevan suosituksen, jonka tarkoituksena on työsuhteen olemassaolon määrittelyyn sekä työntekijöiden suojeluun liittyvän lainsäädännön kehittäminen.

Suosituksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden suojelua kansallisella toimintapolitiikalla, joka edellyttää, että kansallisen työlainsäädännön soveltamisalasäännöksiä määräajoin tarkastellaan uudelleen ja tarvittaessa selkiytetään.

Esityksessä ehdotetaan, että työsuhdetta koskeva suositus saatetaan eduskunnan tietoon niin, että se voidaan tarpeellisin osin ottaa huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä.

Hallituksen esityksessä tarkoitetulla kansainvälisen työjärjestön (ILO) suosituksella pyritään työsuhteen olemassaolon määrittelyyn ja työntekijöiden suojeluun liittyvän lainsäädännön kehittämiseen. Jäsenvaltioiden tulee edistää työntekijöiden suojelua kansallisella toimintapolitiikalla, jolla parannetaan muun muassa työsuhteen olemassaolon toteamiseen ja määrittelyyn liittyvää opastusta, naamioitujen työsuhteiden käytön estämistä, työsuhteeseen liittyvien riitojen ratkaisemista, työsuhdetta koskevien lakien ja määräysten noudattamista sekä työlainsäädännöllistä koulutusta.

Suomessa työsuhteen tunnusmerkeistä säädetään pakottavalla tavalla työsopimuslaissa. Lisäksi työsuhteissa sovelletaan muun muassa työaikalakia, vuosilomalakia, opintovapaalakia, yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia ja työturvallisuuslakia. Käytännössä työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät usein alakohtaisten työehtosopimusten mukaan.

Hallituksen esityksen mukaan Suomen työlainsäädäntö vastaa suosituksen tavoitteita. Työnteon tavat ovat kuitenkin myös Suomessa viime vuosina monimuotoistuneet. Työtä tehdään yhä useammin tilanteissa, joissa työntekijän asema on hämärtynyt tai raja työntekijän ja yrittäjän välillä on epäselvä. Valiokunta korostaakin suosituksen pyrkimystä edistää työlainsäädännön soveltamisalasäännösten pitämistä ajan tasalla.

Valiokunta on käsitellyt uusien työnteon muotojen työ- ja sosiaalilainsäädännölle asettamia haasteita valtioneuvoston työelämäselonteosta antamassaan mietinnössä (TyVM 4/2005 vp). Toimintojen ulkoistamisen ja alihankinnan yleistymisen seurauksena aikaisemmin työsuhteessa tehtyä työtä suoritetaan usein yrittäjätyönä eikä siirtyminen yrittäjäasemaan aina tapahdu työntekijän aloitteesta. Työsopimuslakiin liittyvässä valvontatoiminnassa saatujen kokemusten pohjalta tuleekin harkita, onko tarvetta lainsäädännöllä nykyistä selvemmin turvata epäitsenäisessä asemassa olevien yrittäjien asemaa.

Valiokunnan mietinnössä kiinnitettiin huomiota myös työhallinnon ja sosiaalihuollon lainsäädännöllä säädeltyjen työnteon muotojen jäämiseen työsuhteen ulkopuolelle. Eduskunta edellytti mietinnön käsittelyn yhteydessä hallituksen selvittävän, millä edellytyksillä työ- ja sosiaalilainsäädäntöön perustuvaa suojaa voitaisiin ulottaa uusiin työnteon muotoihin, kuten työharjoitteluun, työelämävalmennukseen sekä perhe- ja omaishoitoon.

Valiokunta toistaa uusista työnteon muodoista työelämäselonteon käsittelyn yhteydessä lausumansa ja kiirehtii hallituksen toimenpiteitä työ- ja sosiaalilainsäädännön kehittämiseksi niin, että uudet työnteon muodot tulevat nykyistä kattavammin niiden piiriin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 15 päivänä kesäkuuta 2006 hyväksytty kansainvälisen työjärjestön suositus nro 198, joka koskee työsuhdetta, otetaan tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk (osittain)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (osittain)
 • Anna-Maja Henriksson /r (osittain)
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd (osittain)
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Paula Sihto /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd (osittain)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (osittain)
 • vjäs. Pentti Tiusanen /vas (osittain)
 • Lenita Toivakka /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström