TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO-VALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp

TyVM 4/2003 vp - HE 97/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 2003 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 97/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Sirkka Potila, työministeriö

erikoissuunnittelija Satu Tervasmäki, Lapin TE-keskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä joulukuussa 2002 solmitun sopimuksen, joka koskee Pohjoiskalotin koulutussäätiötä. Sopimuksen mukaan Pohjoiskalotin koulutussäätiö järjestää työvoimapoliittista aikuiskoulutusta pääasiassa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoiskalottialueita varten. Sopimusvaltioiden työvoimaviranomaiset voivat hankkia työvoimapoliittista aikuiskoulutusta säätiöltä. Suomi sitoutuu vuosina 2003—2006 ostamaan vuosittain 70 koulutuspaikkaa. Sopimuksesta arvioidaan aiheutuvan vuosittain 1,28 miljoonan euron kustannukset. Sopimus on koulutuspaikkojen lukumäärää ja sopimuksen voimassaoloaikaa lukuun ottamatta sisällöltään samanlainen kuin vuosia 2000—2002 koskeva sopimus.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön tehtävänä on järjestää kalottialueen työmarkkinoiden erityistarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää työvoiman liikkumista Pohjoismaiden työmarkkinoilla. Säätiön tavoitteena on antaa oppilaille työllistymiseen johtavan ammatillisen pätevyyden lisäksi yritystietoutta ja valmiuksia toimia Suomen, Norjan ja Ruotsin työmarkkinoilla.

Suomi hankkii säätiöltä koulutuspaikkoja käsityön, informaatiotekniikan, tekniikan ja teollisuuden sekä palvelun ja matkailun koulutusaloilta. Koulutus on erityisosaamiseen ja tutkintoon tähtäävää ja sen vaikuttavuus on todettu hyväksi. Koulutukseen osallistuneet sijoittuvat hyvin työmarkkinoille, ja koulutukseen sisältyvät yrittäjyysopinnot antavat valmiuksia myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Nyt käsiteltävänä oleva sopimus on tehty neljäksi vuodeksi aiemman kolmen vuoden sijasta. Sopimuskauden pidentämisellä pyritään koulutuksen pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden lisäämiseen.

Valiokunta pitää pohjoismaista yhteistyötä kalottialueen työvoimakoulutuksen järjestämiseksi tärkeänä. Pohjoiskalotin koulutussäätiön tarjoama koulutus täydentää hyvin suomalaista koulutustarjontaa ja antaa mahdollisuuksia myös pohjoismaisten kielten oppimiseen, mikä osaltaan rohkaisee hakeutumiseen Ruotsiin tai Norjaan töihin. Koulutussäätiö tekee yhteistyötä suomalaisten oppilaitosten kanssa. Parhaillaan järjestetään muun muassa Snöhvitin kaasukentän rakentamisessa tarvittavien hitsaajien pätevöittämiskoulutusta Pellossa yhteistyössä Länsi-Lapin ammatti-instituutin kanssa.

Sopimuksen mukaan Suomi sitoutuu hankkimaan koulutussäätiöltä vuosittain 70 koulutuspaikkaa. Valiokunta pitää tärkeänä, että koulutussäätiöltä hankitaan tarvittaessa enemmänkin koulutuspaikkoja, jos se on työmarkkinatilanteen ja koulutustarpeen kannalta tarkoituksenmukaista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Tukholmassa 20 päivänä joulukuuta 2002 Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas  (osittain)
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok (osittain)
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström

​​​​