TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO-VALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2004 vp

TyVM 4/2004 vp - HE 181/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2004 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 181/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työsuojeluhallinnosta annettuun lakiin säännös sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta siirtää työsuojeluvalvonnan tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi jonkin toimialan valvonta määräämällensä työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Simo Rundgren /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström

​​​​