TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

TyVM 4/2007 vp - HE 124/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta (HE 124/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, työministeriö

asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät ry

Lisäksi yhteisen kirjallisen lausunnon ovat antaneet Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annettua lakia siten, että pääomayhtiöiden rajat ylittävissä sulautumissa ja jakautumisissa mahdollistetaan henkilöstön osallistumisen järjestäminen Suomeen muodostettavan yhtiön hallinnossa, jos jossakin rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen osallistuvassa yhtiössä on ennestään ollut käytössä henkilöstön osallistuminen yhtiön hallintoon.

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista annetun direktiivin henkilöstön osallistumista koskevat säännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström