TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2008 vp

TyVM 4/2008 vp - HE 67/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2008 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta (HE 67/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, Vähemmistövaltuutetun toimisto

asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lakimies Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä, jota ei ole pidettävä syrjintänä. Komission perustellussa lausunnossa on katsottu, että Suomi ei täytä työsyrjintädirektiivin vaatimuksia. Komissio on kehottanut Suomea toteuttamaan perustellussa lausunnossa tarkoitetut toimenpiteet huhtikuun alkuun 2008 mennessä.

Tavoitteena on saattaa säännös sanamuodoltaan vastaamaan direktiivin sanamuotoa sekä säännöksen otsikko pykälän sisältöä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström

​​​​