TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2009 vp

TyVM 4/2009 vp - HE 44/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 44/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Pamela Sinclair, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry

asiantuntija Anu Sajavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lainopillinen asiantuntija Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry

työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos

pääsihteeri Tanja Auvinen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry

toiminnanjohtaja Tomi Timperi, Miessakit ry

professori Niklas Bruun

oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Miesten tasa-arvo -yhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hyvitystä koskevaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännöstä sekä lisättäviksi lakiin seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän määritelmät.

Muutoksella oikaistaisiin miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamista mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa koskevan direktiivin virheellinen täytäntöönpano.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hyvitystä koskevaa tasa-arvolain säännöstä ja lisättäviksi lakiin seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän määritelmät. Esityksen taustalla ovat komission huomautukset tavasta, jolla Suomi on saattanut kansallisesti voimaan EU:n tasa-arvodirektiivin. Komissio on pitänyt hyvitykselle työhönottotilanteissa asetettua yleistä ylärajaa direktiivin vastaisena ja katsonut, että lakiin tulee sisällyttää nimenomaiset määritelmät häirinnästä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että tasa-arvolakiin lisätään seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän määritelmät. Tasa-arvolain soveltamiskäytännössä on havaittu, että esimerkiksi työpaikoilla ja oppilaitoksissa on ollut vaikea määritellä, milloin kyse on laissa tarkoitetusta häirinnästä. Kun määritelmät löytyvät suoraan laista, sekä häirinnän kohteiden että häirinnästä vastuuseen joutuvien on helpompi selvittää, millaisia tilanteita häirinnän kielloilla tarkoitetaan. Tämä lisää oikeusvarmuutta ja parantaa oikeusturvaa.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi syrjintää työhönottotilanteissa koskevaa hyvityssäännöstä. Komission mukaan tasa-arvolakiin sisältyvä hyvityskatto on ristiriidassa direktiivin vaatimusten kanssa. Direktiivin mukaan syrjinnän johdosta maksettavalle korvaukselle tai hyvitykselle ei saa ennalta vahvistaa enimmäismäärää paitsi tapauksissa, joissa työnantaja pystyy näyttämään, että hakija on kärsinyt direktiivissä tarkoitetun syrjinnän johdosta vahinkoa ainoastaan siitä, että hänen työhakemustaan ei ole otettu huomioon.

Lakiehdotuksen mukaan hyvitykselle asetettaisiin 16 210 euron enimmäismäärä, joka koskisi sitä hakijaa, jonka kohdalla työnantaja pystyy osoittamaan, että häntä ei olisi valittu tehtävään, vaikka valinta olisi tehty syrjimättömin perustein. Sen sijaan ansioituneinta hakijaa hyvityksen enimmäismäärä ei koskisi. Lisäksi laista ehdotetaan poistettavaksi säännös, jonka mukaan hyvityksen enimmäismäärä saadaan ylittää, kun se syrjinnän vakavuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua.

Lausuntokierroksella olleessa ministeriön lakiehdotusluonnoksessa hyvityskatto olisi poistettu kokonaan. Hyvityksen enimmäismäärä rajattuna koskemaan muita kuin ansioituneinta työnhakijaa otettiin lakiehdotukseen lausuntokierroksen jälkeen.

Asiantuntijakuulemisessa on tullut esiin, että rajaukseen voidaan kohdistaa kritiikkiä työnhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty perusteluja työnhakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta poikkeamiselle. Valiokunta katsoo kuitenkin, että poikkeamista voidaan pitää perusteltuna ottaen huomioon, että ansioitunein työnhakija, jonka voidaan katsoa menettäneen työpaikan, on prosessissa eniten syrjitty ja hänellä on siten oikeus muita korkeampaan korvaukseen.

Käytännössä voi kuitenkin olla vaikea luotettavasti selvittää, kuka työnhakijoista olisi ollut ansioitunein. Objektiivista ansiovertailua on usein vaikea tehdä, ja vertailussa voidaan päätyä erilaisiin tuloksiin riippuen siitä, mitä tekijää ansioissa painotetaan. Näin ollen oikeuskäytännössä voi syntyä tulkintaongelmia pohdittaessa, miten luotettava työnantajan jälkikäteen tekemä ansiovertailu on ja voidaanko sen nojalla rajoittaa hyvitystä vaatineen hakijan korvausoikeutta. On myös mahdollista, että rajaus ja siihen liittyvä ansiovertailu johtavat oikeudenkäyntien lisääntymiseen, jos myös ansiovertailussa pätevimmäksi osoitettu työnhakija päättää vaatia hyvitystä syrjinnästä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus seuraa, miten hyvityskattoa koskeva rajaus käytännössä toimii ja miten sitä oikeuskäytännössä sovelletaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva  Bäckström