TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2010 vp

TyVM 4/2010 vp - HE 49/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta (HE 49/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

rehtori Ari Hyyryläinen, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia

hallitusneuvos Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta. Samalla Työvoimaopistosta annettu laki kumottaisiin. Keskus jatkaisi Työvoimaopiston toimintaa. Keskuksen tehtävät vastaisivat nykyistä työ- ja elinkeinohallinnon vastuualuetta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja koulutustarpeita. Keskuksen nimi olisi Salmia. Keskus sijaitsee Jyväskylän Salmirannassa. Keskuksen tehtävänä olisi tuottaa, hankkia ja järjestää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä työ- ja elinkeinotoimistoille ja niiden yhteistyökumppaneille koulutus- ja kehittämispalveluja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Työ- elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia jatkaa lakkautettavan Työvoimaopiston toimintaa. Tehtäviä uudistetaan vastaamaan työ- ja elinkeinohallinnon laajentunutta vastuualuetta, TE-toimistojen muuttunutta roolia sekä 1.1.2010 aloittaneiden ELY-keskusten kehittämis- ja koulutustarpeita. Keskuksen asiakkaita ovat TE-toimistot ja ELY-keskukset sekä niiden yhteistyökumppanit.

Salmian erityisenä tavoitteena on tukea ELY-keskusten toiminnan käynnistämistä ja muutoksen hallintaa sekä kehittää keskusten yhteisiä toimintatapoja. Valiokunta pitää tätä painotusta tärkeänä ja korostaa, että aloittavan organisaation toiminnan tukemisessa on oleellista yhteisen kulttuurin luominen ja sitä kautta henkilöstön työssä kehittymisen ja jaksamisen tukeminen.

TE-toimistojen toimintatapa on muuttunut työ- ja elinkeinohallinnon kehittämisen myötä siten, että ne toimivat tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa erityisesti yritysneuvonnan alueella. Kehittämiskeskus Salmia järjestää kehittämis- ja koulutuspalveluja myös yhteistyökumppaneille. Yritys- ja muussa neuvonnassa on oleellista välittää koulutettavalle samaa ja yhtä korkeaa osaamista siitä riippumatta mikä yksikkö neuvontaa ja koulutusta antaa. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että Salmian asiakaskunta laajenee työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyökumppaneihin, ja katsoo, että eri toimijoiden toimivalla yhteistyöllä ja yhteisellä osaamispohjalla saadaan parhaiten kehitettyä alueellista yritystoimintaa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Anna-Maja Henriksson /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen

​​​​