TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2014 vp

TyVM 4/2014 vp - HE 89/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä kesäkuuta 2014 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 89/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualue
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Valtiokonttori
 • Akava ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojeluhenkilörekisteristä annettua lakia siten, että valtiotyönantajan palveluksessa olevia työsuojeluhenkilöitä ja muita laissa lueteltuja henkilöitä ei enää ilmoitettaisi rekisteröitäväksi Valtiokonttoriin vaan tuo ilmoitus tehtäisiin jatkossa Työturvallisuuskeskukselle, jolle rekisterinpitäjänä toimiva sosiaali- ja terveysministeriö on rekisterin ylläpidon antanut.

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään viittaus sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin ja säännös, jonka mukaan työsuojeluviranomaiset valvoisivat lain noudattamista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Työsuojeluhenkilöiden rekisteröimisvelvollisuuden tarkoituksena on välittää työsuojelutietoa ja -materiaalia sekä työsuojelukoulutuksen järjestämiseen liittyvää tietoa ja edistää työsuojelun työpaikkakohtaista valvontaa sekä tarkastustoimintaa. Esityksessä ehdotetaan, että työsuojeluhenkilöt työpaikasta riippumatta rekisteröidään samaan Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Valiokunta pitää muutosta hyvänä ja katsoo, että tietojen keskittäminen yhteen rekisteriin yksinkertaistaa tietojen hallinnointia ja tehostaa yhdenmukaisen työsuojelutiedon ja -käytäntöjen välittämistä sekä työsuojelukoulutuksen järjestämistä eri työpaikoilla.

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoittamista on valvottu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain perusteella. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamisessa on havaittu suuria puutteita. On ilmeistä, että ilmoitusvelvollisuus ei ole kovin hyvin työnantajien tiedossa tai että sitä ei noudateta. On myös mahdollista, että osalla työpaikoista työsuojelulainsäädännön edellyttämiä henkilövalintoja ei ole tehty. Esityksessä työsuojeluhenkilörekisterilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista. Valiokunta pitää lisäystä hyvänä ja katsoo, että se vahvistaa lain velvoittavuutta. Valiokunta pitää tärkeänä, että lain valvonnan yhteydessä kiinnitetään huomiota myös siihen, että työpaikalla on toteutettu työsuojelulainsäädännön edellyttämät toimet ja henkilövalinnat.

Esityksessä ehdotetaan lain 3 §:ään lisättäväksi maininta siitä, että rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja rekisterin käyttötarkoituksen mukaiseen suoramarkkinointiin. Viranomaistoiminnassa tapahtuva henkilötietojen käsittely ja rekisterinpito tulee olla säädetty mahdollisimman tarkkarajaisesti. Valiokunta pitää tärkeänä tarkentaa säännöksen sanamuotoa ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen