TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2002 vp

TyVM 5/2002 vp - HE 97/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta (HE 97/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Matti Salmenperä ja  ja neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, työministeriö

apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, vanhempi hallitussihteeri Sirpa Kaittola ja hallitussihteeri Pia Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Jari Hellsten, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry

lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat ry

suunnittelupäällikkö Pertti Rauhio, Suomen Yrittäjät

toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys

professori Niklas Bruun

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan ollessa työsuhteen ehto se olisi liikkeen luovutuksen yhteydessä samassa asemassa kuin muutkin työsuhteen ehdot. Muutoksella selkeytettäisiin nykyistä oikeustilaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksen perusteluissa on todettu, että liikkeen luovutusdirektiivin 3 artiklan 4 b kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden ja sellaisten henkilöiden etujen turvaamiseksi, jotka eivät enää työskentele luovuttajan liikkeessä luovutuksen tapahtuessa, siltä osin kuin kyse on heidän välittömistä tai tulevista oikeuksistaan lisäeläkejärjestelmien mukaisiin vanhuus- ja perhe-etuuksiin. Jäsenvaltion on mahdollista toteuttaa kyseinen velvoite joko huolehtimalla eläkelainsäädännöllä lisäeläke-etujen turvasta luovutustilanteissa tai ulottamalla liikkeenluovutuksen vaikutukset koskemaan työsuhteen ehtoina pidettäviä lisäeläkesitoumuksia. Suomessa ei ole eläkelainsäädännöllä huolehdittu lisäeläketurvasta luovutustilanteissa, vaan muun muassa komissiolle annetuissa raporteissa on katsottu direktiivin vaatimusten tulleen täytetyiksi sillä, että työsopimuslain liikkeenluovutussäännökset kattavat myös lisäeläkesitoumukset. Korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO 2001/72) on ristiriidassa tämän tulkinnan kanssa. Jotta korkeimman oikeuden ratkaisun seurauksena syntynyt sekava oikeudellinen tilanne saadaan mahdollisimman nopeasti ratkaistua siten, että yksityiset kansalaiset eivät liikkeen luovutustilanteissa menetä ansaitsemiaan eläke-etuuksia, valiokunta puoltaa lakiehdotuksen pikaista hyväksymistä.

Esityksen perustelujen mukaan esitys on valmisteltu työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina keskeiset työmarkkinajärjestöt. Valiokunnan suorittamassa asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin ilmennyt, että kaikki työmarkkinajärjestöt eivät ole tyytyväisiä esityksen sisältöön. Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää, miten käytännössä voidaan mahdollisimman hyvin huolehtia lisäeläke-etuuksien turvaamisesta liikkeenluovutustilanteissa ja edellyttääkö direktiivi työsopimuslain säännösten lisäksi eläkelainsäädäntöön säännöksiä lisäeläke-etuuksien turvaamisesta erityisesti niiden henkilöiden osalta, jotka eivät enää työskentele luovuttajan liikkeessä luovutuksen tapahtuessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Raija Vahasalo /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva  Bäckström

​​​​