TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO-VALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2003 vp

TyVM 5/2003 vp - HE 98/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 2003 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 98/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

ylitarkastaja Anneli Sollo, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

toimitusjohtaja Heikki Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto

toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia, työttömyyskassalakia ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Lakeihin ehdotetaan otettaviksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain määräaikaisen siirtymäsäännöksen korvaavat säännökset työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuville maksettavan perustuen, siihen liittyvien lapsikorotusten ja ylläpitokorvausten sekä Kansaneläkelaitoksen maksamien muiden ylläpitokorvausten rahoituksesta.

Etuuksien rahoitusta ei muutettaisi, mutta ansiotukena maksettavan koulutustuen valtionosuuteen liittyviä menettelyjä muutettaisiin siten, että työministeriön sijasta työttömyysvakuutusrahasto vahvistaisi ja maksaisi työttömyyskassoille valtionosuuden kuukausiennakot. Työministeriö vahvistaisi ja maksaisi valtionosuuden kuukausiennakon työttömyysvakuutusrahastolle. Muutos vastaisi työttömyysturvan rahoitusjärjestelmässä vuonna 2001 toteutettua uudistusta.

Lisäksi ehdotetaan menettelytapoihin liittyviä muutoksia, joilla yksinkertaistettaisiin työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen keskeyttämiseen liittyvää päätöksentekoa sekä valtion virastoille ja laitoksille myönnettyjen työllisyysmäärärahojen maksamista tietyissä tilanteissa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström