TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO-VALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2004 vp

TyVM 5/2004 vp - HE 100/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta (HE 100/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö

lainsäädäntöneuvos Manne Airaksinen, oikeusministeriö

yhteistoimintasihteeri Pentti Vainio, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

asiamies Jesper Eiskonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

asiamies Markus Äimälä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry

työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry

hallintojohtaja Eero Leivo, Metso Oyj

työsuhdelakimies Jukka Karhu, henkilöstörahastojen neuvottelukunta

HALLITUKSEN ESITYS

Henkilöstörahastolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että samaan konserniin ja saman voittopalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien yritysten yksittäisillä työntekijöillä olisi oikeus liittyä konsernin piirissä toimivan henkilöstörahaston jäseneksi, jos rahaston säännöissä on tätä koskeva määräys. Lisäksi esityksessä ehdotetaan rajoitettavaksi jäsenen rahasto-osuuden nosto-oikeutta konsernin sisällä tapahtuvissa rahaston jakautumis- ja yhdistymistilanteissa.

Eurooppayhtiötä koskevan lainsäädännön voimaantulon johdosta ehdotetaan lakia muutettavaksi niin, että henkilöstörahasto voitaisiin perustaa myös Suomessa rekisteröityyn sivuliikkeeseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Uudistuksen tavoitteena on joustavoittaa henkilöstörahastojärjestelmää niin, että se soveltuisi nykyistä paremmin erilaisiin yritysjärjestelytilanteisiin. Joustavuutta lisäävien muutosten myötä näyttääkin nyt mahdolliselta, että henkilöstörahastojärjestelmä alkaa uudelleen lisätä suosiotaan henkilöstön kannustejärjestelmien joukossa. Haasteena on tehdä tunnetuksi henkilöstörahastojärjestelmää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia niin, että globalisaation edetessä ja yritysten yhdentyessä yhä suuremmiksi yksiköiksi myös ulkomailla olevissa pääkonttoreissa ymmärrettäisiin järjestelmän edut.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Matti Kauppila /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva  Bäckström