TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2010 vp

TyVM 5/2010 vp - HE 76/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 2010 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä (HE 76/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri, sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto

johtaja Leena Tikkanen, Mittatekniikan keskus, akkreditointiyksikkö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä.

Lain tarkoituksena on korvata nykyiset työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevat säännökset ja tehdä niihin perustuslain edellyttämät ja muut lakitekniset muutokset. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi lakiin säännös arviointielimen velvollisuudesta noudattaa julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan hallinnon yleislakeja. Arviointielimen henkilöstö toimisi julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan virkavastuulla. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön koneita, henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien yhdenmukaistamisdirektiivien ilmoitettuja laitoksia koskevat säännökset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Anna-Maja Henriksson /r
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

neuvotteleva virkamies Marjaana  Kinnunen