TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2012 vp

TyVM 5/2012 vp - HE 128/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2012 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta (HE 128/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö

hallintopäällikkö Viola Malmberg, Lapinjärven koulutuskeskus - Siviilipalvelukeskus

puheenjohtaja Paavo Kolttola, Aseistakieltäytyjäliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan siviilipalveluslakia muutettavaksi niin, että siviilipalvelusaikaa lyhennetään 15 vuorokaudella. Ehdotuksen mukaan uusi siviilipalvelusaika on 347 päivää. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Annika Saarikko /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Jani Toivola /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

neuvotteleva virkamies Marjaana  Kinnunen