TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2014 vp

TyVM 5/2014 vp - HE 160/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta (HE 160/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen kuuluisi ylimpänä viranomaisena sosiaali- ja terveysministeriölle ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriölle. Ehdotus vastaa työttömyysturvajärjestelmässä omaksuttua ministeriöiden välistä työnjakoa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Vuorotteluvapaan toimeenpanoa ohjaa, johtaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena työ- ja elinkeinoministeriö. Esityksessä ehdotetaan vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtamis-, ohjaamis- ja kehittämisvastuun siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriölle. Valiokunta pitää ehdotettua muutosta tarpeellisena sekä johdonmukaisena työttömyysturvajärjestelmässä omaksutun ministeriöiden välisen työnjaon kanssa ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • jäs. Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jani Toivola /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen