TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2001 vp

TyVM 6/2001 vp - HE 108/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta (HE 108/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

vanhempi hallitussihteeri  Tarja Brandes, työministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työllisyyslakia, palkkaturvalakia, merimiesten palkkaturvalakia ja työehtosopimuslakia siten, että laeissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa. Nykyiset markat pyöristettäisiin pääosin euroasetuksen mukaisia pyöristyssäännöksiä noudattaen lähimpään senttiin. Samalla markkaa tarkoittavat kielelliset ilmaisut korvattaisiin joko sanalla euro, sentti tai rahamäärä.

Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa muun muassa etuuksia ja maksuja koskevassa lainsäädännössä olevat markkamäärät muutetaan euroiksi ja senteiksi, kun euro vuoden 2002 alusta lukien tulee käteisvaluutaksi ja Suomen markka poistetaan käytöstä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas (osittain)
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Esa Lahtela /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström