TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2002 vp

TyVM 6/2002 vp - HE 166/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta (HE 166/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

apulaisosastopäällikkö Raimo Kurki, liikenne- ja viestintäministeriö

asiamies Ritva Lähdesmäki, Suomen Konepäällystöliitto

asiamies Veikko Trast, Suomen Laivanpäällystöliitto

puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

vt toimitusjohtaja Henrik Lönnqvist, Suomen Varustamoyhdistys

työmarkkina-asiamies Kimo Kostiainen, Ålands Redarförening

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin lisättäviksi säännökset, joiden mukaan työnantajan olisi pyrittävä järjestämään osa-aikatyötä sellaiselle työntekijälle, joka osa-aikaeläkkeelle siirtyäkseen haluaa tehdä osa-aikatyötä.

Merimieslain muutoksella toteutetaan osittaista hoitovapaata koskevat järjestelyt merityölainsäädännössä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Merenkulun parissa työskentelevien toiveet osa-aikaeläkkeelle pääsemisestä ovat tehneet tarpeelliseksi työaikojen järjestelyn siten, että työntekijä on voinut lyhentää jaksokohtaista työaikaansa eläkejärjestelyn edellyttämällä tavalla. Merenkulun työehtosopimuksissa on sovittu osa-aikatyön ja osa-aikaeläkkeen toteuttamisesta siten, että työntekijä tekee puolet kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. Järjestely vaatii käytännössä sitä, että kaksi osa-aikatyötä tekevää työntekijää jakaa yhden kokoaikaisen työntekijän työt niin, että toisen ollessa työssä toinen on eläkejaksolla.

Koska merimiesten työsuhteissa ei sovelleta työaikalakia, ehdotetaan, että merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä, jos työntekijä siirtyäkseen osa-aikaeläkkeelle sitä haluaa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että myös merenkulun ammatteissa toimivat voivat halutessaan käyttää osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkemahdollisuuksia. Osa-aikajärjestelyjen toteuttaminen voi osaltaan edistää kotimaisen merenkulun kykyä kilpailla kokeneista, ammattitaitoisista työntekijöistä ja parantaa ikääntyvien työntekijöiden jaksamista mahdollisimman pitkään työelämässä.

Osittainen hoitovapaa

Hallituksen esityksessä ehdotetaan merimieslakiin lisättäväksi osittaista hoitovapaata koskevat säännökset. Valiokunta pitää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen edistämiseksi tärkeänä osittaisen hoitovapaan mahdollistamista myös merenkulun ammateissa. Käytännössä osittainen hoitovapaa voitaneen toteuttaa merenkulkuammattien piirissä samantyyppisillä ratkaisuilla kuin osa-aikaeläkkeetkin.

Lakiteknisesti osittainen hoitovapaa on ehdotettu toteutettavaksi työsopimuslain systematiikkaa noudattaen siten, että merimieslakiin lisättäisiin uusi 32 c §, jolloin nykyiset 32 c—32 f § muuttuisivat 32 d—32 g §:ksi. Osittaista hoitovapaata koskeva säännös sijoitettaisiin näin ollen perhevapaita koskevien säännösten keskelle siten, että tilapäistä hoitovapaata, pakottavista perhesyistä johtuvaa poissaoloa sekä säännösten pakottavuutta ja perhevapaiden aikaan kohdistuvaa palkanmaksuvelvollisuutta koskevien säännösten pykälänumerot muuttuisivat.

Valiokunta katsoo, että lakiteknisesti on perustellumpaa sijoittaa osittaista hoitovapaata koskevat säännökset hoitovapaata koskevan 32 b §:n 3—5 momentiksi. Näin vältytään mahdollisilta sekaannuksilta ja tarpeelta korjata eri lainkohdissa olevat viittaussäännökset uuden pykälänumeroinnin mukaisiksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

3.

Laki

merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/1978) 32 b §:n otsikko, sellaisena kuin se on laissa 26/1999, ja

lisätään 32 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 26/1999, uusi 3—5 momentti seuraavasti:

32 b § (Uusi)

Hoitovapaa ja osittainen hoitovapaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3—5 mom. kuten HE:n 32 c §:n 1—3 mom.)

32 c §

(Poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Raija Vahasalo /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva  Bäckström

​​​​