TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2012 vp

TyVM 6/2012 vp - HE 152/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 152/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Ari Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Katarina Murto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Inka Douglas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

asiantuntija Simopekka Koivu, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät ry

toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry

sektorijohtaja Markku Palokangas, Ammattiliitto Pro

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Akava ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja lisätä työntekijöille annettavia tietoja, joilla voidaan arvioida määräaikaisuuden perustetta ja sitä kautta parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työnteon keskeisistä ehdoista annettavaa selvitystä koskevaa työsopimuslain säännöstä siten, että määräaikaisissa työsuhteissa selvityksestä olisi käytävä ilmi määräaikaisuuden peruste sekä määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta. Säännösmuutos koskisi kaikkia määräaikaisia työsuhteita. Lisäksi vuokratyötä koskevaa erityissäännöstä ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä, jonka tarkoituksena on lisätä vuokratyöntekijöille annettavaa tietoa ja sitä kautta parantaa vuokratyöntekijöiden mahdollisuutta arvioida työsopimuksensa määräaikaisuuden perustetta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia.

Lisäksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilaajan olisi pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön edustajalle myös vuokratyön käytön syy.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan määräaikaisten työsopimusten kestoa koskevien säännösten muuttamista siten, että työntekijälle tulee jatkossa antaa tieto sopimuksen päättymisen ajankohdasta tai, jos ajankohta ei ole tiedossa, arvio siitä. Vuokratyöntekijälle on lisäksi annettava tieto käyttäjäyrityksen vuokratyön käytön syystä ja sen kestosta sekä vuokrayrityksessä tarjolla olevista muista vuokratyöntekijän työtehtäviä vastaavista työtehtävistä. Tilaajavastuulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajalla on oikeus saada tieto vuokratyön käytön syystä. Esityksen tavoitteena on määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvän lainsäädännön selkiyttäminen ja vuokratyöntekijän aseman parantaminen.

Esitys perustuu työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2011 raamisopimuksessa sovittuun kirjaukseen siitä, että määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet sekä perusperiaatteet ovat eri työsuhdemuodoissa yhteneväiset. Lisäksi esityksen antamiseen on vaikuttanut korkeimman oikeuden keväällä 2012 antama ratkaisu, joka selvensi määräaikaisten työsopimusten käytön edellytyksiä vuokratyössä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että ehdotetut muutokset lisäävät vuokratyöntekijöiden mahdollisuuksia arvioida määräaikaisen työsuhteen lainmukaisuutta ja parantavat siten osaltaan vuokratyöntekijöiden asemaa. Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia tärkeinä ja tarpeellisina ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa, että työmarkkinoilla tarvitaan erilaisia työsuhdemuotoja. Toistaiseksi voimassaolevien sekä kokoaikaisten työsuhteiden lisäksi käytetään muun muassa määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita sekä vuokratyötä. Valiokunta painottaa, että esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa vuokratyön käyttämisen edellytyksiä eikä perusteita, jotka mahdollistavat määräaikaisen työsopimuksen tekemisen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Maria Tolppanen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

neuvotteleva virkamies Marjaana  Kinnunen

​​​​