TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2001 vp

TyVM 7/2001 vp - HE 106/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä (HE 106/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti hallintovaliokunta on antanut asiasta lausunnon (HaVL 13/2001 vp), joka on tämän mietinnön liitteenä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

ylitarkastaja Kaarina Myyri-Partanen, Uudenmaan työsuojelupiiri

lakimies Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede, Akava ry

oikeustieteen kandidaatti, asiamies Johan Åström, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

toimitusjohtaja Matti Kopperi, Työturvallisuuskeskus

Lisäksi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työsuojeluhenkilörekisteristä.

Esityksellä täydennetään ja selkeytetään nykyistä lainsäädäntöä ja nostetaan rekisteriä koskevat alemmanasteiset säännökset henkilötietolain ja perustuslain vaatimusten mukaiselle säädöstasolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Nykyiset säännökset työsuojeluhenkilörekisteristä ovat varsin puutteellisia eivätkä ne täytä perustuslain ja henkilötietolain (523/1999) vaatimuksia. Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä rekisteri perustuu työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annettuun lakiin (131/1973) ja sen nojalla annettuun työministeriön päätökseen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ilmoittamisesta (928/1993). Lisäksi työsuojelusopimuksissa on sovittu rekisteriin ilmoitettavista tiedoista. Lakiehdotuksella on tarkoitus antaa tarpeelliset, selkeät säännökset rekisteristä oikealla säädöstasolla.

Lakiehdotuksen mukaan työsuojelurekisteriin ei enää talletettaisi tietoa mahdollisesta ammattiliittoon kuulumisesta. Tietoa on käytetty ammattiliitoissa järjestettäessä työsuojelukoulutusta työsuojelutehtäviin valituille liiton jäsenille. Ammattiliittojen järjestämä koulutus on kattanut sellaista ammatti- ja työaloittain eriytynyttä koulutustarvetta, jota Työturvallisuuskeskuksen järjestämä koulutus ei kata. Ammattiliittoon kuulumista koskevan tiedon puuttuminen rekisteristä heikentäisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan merkittävästi rekisterin käytettävyyttä ja vaarantaisi työpaikoilla työsuojelutehtäviin valittujen henkilöiden mahdollisuuden saada ammattiliittojen järjestämää koulutusta.

Valiokunnan käsityksen mukaan ammattiliiton jäsenyystiedon tallentaminen työsuojeluhenkilörekisteriin on osoittautunut tarpeelliseksi. Se on helpottanut työsuojelukoulutuksen järjestämistä ja kohdentamista. Ammattiliitto on saanut työsuojeluhenkilörekisteristä helposti ja vaivattomasti ajan tasalla olevan tiedon oman liittonsa jäsenistä, joille koulutusta on ollut syytä suunnata. Järjestelystä ei saadun tiedon mukaan ole aiheutunut ongelmia.

Valiokunta pitää mahdollisimman laajaa ja monipuolista työsuojelukoulutusta työsuojelun toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä ja katsoo, ettei ole syytä hankaloittaa ammattiliittojen työsuojelukoulutuksen järjestämistä. Tästä syystä valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 1 ja 2 §:ään lisättäväksi tarvittavat säännökset ammattiliiton jäsenyyttä koskevan tiedon tallentamisen jatkamiseksi. Lakiehdotuksen 3 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 3 momentti, jonka mukaan ammattiliiton jäsenyyttä koskeva tieto voidaan luovuttaa rekisteristä ainoastaan kyseiselle ammattiliitolle työsuojelukoulutuksen suunnittelua ja järjestämistä varten.

Ammattiliittoon kuulumista koskeva tieto on henkilötietolaissa määritelty arkaluonteiseksi tiedoksi. Lakiehdotuksen mukaan tiedot työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoittaa työnantaja. Henkilö, joka ei halua jäsenyydestään ilmoitettavan, ei yleensä ilmoita sitä työnantajallekaan, joten työnantaja ei voi ilmoittaa sitä rekisteriin. Tiedon ilmoittamisesta työsuojeluhenkilörekisteriin ei näin ollen yleensä aiheudu vaaraa henkilöiden yksityisyyden suojalle. Jotta henkilö voi halutessaan kieltää työnantajaa ilmoittamasta ammattiliiton jäsenyystiedon rekisteriin, valiokunta ehdottaa 2 §:ään lisättäväksi tätä tarkoittavan säännöksen.

Jotta rekisterin tietojen ajantasaisuus voitaisiin mahdollisimman hyvin turvata, valiokunta ehdottaa 2 §:ää muutettavaksi siten, että tiedot ilmoitetaan rekisteriin aina, kun niihin tulee muutoksia. Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö muun muassa suoramarkkinointiin. Selvyyden vuoksi valiokunta ehdottaa tätä koskevan viittaussäännöksen lisäämistä lakiehdotuksen 3 §:ään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

työsuojeluhenkilörekisteristä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterinpitäjä

Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön, jäljempänä ministeriö, pitämä henkilörekisteri, jonka käyttötarkoituksena on välittää työsuojelutietoa ja -materiaalia sekä työsuojelukoulutuksen järjestämiseen liittyvää tietoa ja edistää työsuojelun työpaikkakohtaista valvontaa sekä tarkastustoimintaa. Rekisterin tarkoituksena on myös palvella ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä niiden suunnitellessa ja järjestäessä työsuojelukoulutusta.

(2 mom. kuten HE)

2 §

Tietolähteet ja tietosisältö

Työnantajan on ilmoitettava rekisterinpitäjälle, joka tallettaa tiedot rekisteriin, vaalikausittain ja muulloinkin tietojen muuttuessa kirjallisesti:

(1—5 kohta kuten HE)

6) työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun, sekä, jos työpaikalla on nimetty, työsuojelutoimikunnan tai muun työpaikalla vastaavan elimen jäsenten ja työsuojeluasiamiesten nimet, syntymäajat, äidinkieli, osoitteet, osallistuminen työsuojelukoulutukseen, ammattiliiton jäsenyystieto sekä muut asemaa ja työsuojelutoimintaa koskevat tiedot.

Lisäksi työnantaja saa ilmoittaa päätoimisten työsuojeluhenkilöiden sekä työterveyshenkilöstön nimet, syntymäajat, äidinkielen, osoitteet (poist), osallistumisen työsuojelukoulutukseen, ammattiliiton jäsenyystiedon sekä muut asemaa ja työsuojelutoimintaa koskevat tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ammattiliiton jäsenyystiedon ilmoittaminen rekisteriin. (Uusi)

(4 ja 5 mom. kuten HE:n 3 ja 4 mom.)

3 §

Tietojen luovuttaminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos rekisteriin on merkitty tieto henkilön jäsenyydestä ammattiliitossa, se tai sen perusteella rekisteristä saatu muu tieto saadaan luovuttaa vain asianomaiselle ammattilii tolle työsuojelukoulutuksen suunnittelua ja järjestämistä varten, jollei henkilö ole antanut kirjallista suostumusta tiedon muuhun luovuttamiseen. (Uusi)

Rekisteröidyn oikeudesta kieltää häntä koskevien tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia varten säädetään henkilötietolaissa (523/1999). (Uusi)

(5 mom. kuten HE:n 3 mom.)

4 §

(Kuten HE)

5 §

Muiden säädösten soveltaminen

Työsuojeluhenkilörekisteriin sovelletaan tämän lain lisäksi, mitä henkilötietolaissa (poist.) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

6 §

(Kuten HE)

7 §

Voimaantulo

(1 mom. kuten HE)

Tällä lailla kumotaan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ilmoittamisesta 1 päivänä marraskuuta 1993 annettu työministeriön päätös (928/1993). Kumottavan päätöksen nojalla annetut määräykset tai tehdyt sopimukset ovat edelleen voimassa, kunnes ne kumotaan tai niistä toisin sovitaan.

(3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jouni Lehtimäki /kok
 • Pertti Hemmilä /kok (osittain)
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Esa Lahtela /sd (osittain)
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk (osittain)
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva  Bäckström