TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO-VALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2004 vp

TyVM 7/2004 vp - HE 107/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE)

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) (HE 107/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, työministeriö

lakimies Olavi Sulkunen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

lakimies Minna Helle, Akava ry

asiamies Markus Äimälä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry

työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry

lakimies Hanna Lundén, Nordea Pankki Suomi Oyj

henkilöstöjohtaja Osmo Kammonen, Elcoteq Network Oyj

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE). Lailla toteutetaan direktiivi eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta. Henkilöstöedustuksella tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla henkilöstön edustajat voivat vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin. Henkilöstöedustus eurooppayhtiössä toteutettaisiin ensisijaisesti neuvottelemalla ja sopimalla. Jollei sopimukseen päästä, sovellettaisiin toissijaisia lakiperusteisia vähimmäisvaatimuksia.

Lakiehdotuksen säännöksiä neuvotteluryhmän ja edustavan elimen paikkajaosta Suomessa sekä näiden elinten samoin kuin hallituksen tai hallintoneuvoston henkilöstöä edustavien jäsenten valinnasta Suomessa sovellettaisiin siitä riippumatta, missä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa yhtiö rekisteröidään. Lakiehdotuksessa säädettäisiin lisäksi henkilöstöedustajien ja asiantuntijoiden salassapitovelvollisuudesta, henkilöstön edustajien suojasta, vapautuksesta työstä ja ansionmenetyksen korvaamisesta, henkilöstöedustuksen järjestämisen kustannusvastuusta sekä säännösten tai sopimusmääräysten noudattamatta jättämisen seuraamuksista.

Esitys liittyy eurooppayhtiön säännöistä annettuun neuvoston asetukseen sekä erikseen annettuun hallituksen esitykseen laiksi eurooppayhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 55/2004 vp).

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 8 päivänä lokakuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /r (osittain)
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström