TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2006 vp

TyVM 7/2006 vp - HE 66/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta (HE 66/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, työministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin sisällytettäisiin henkilöstöedustuksen järjestämistä eurooppaosuuskunnassa (SCE) koskevat säännökset. Tarkoituksena on panna täytäntöön eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta annettu neuvoston direktiivi.

Henkilöstöedustus eurooppaosuuskunnassa järjestettäisiin pääosin samalla tavalla kuin eurooppayhtiössä. Kuitenkin ehdotetussa laissa olisi erityisiä säännöksiä henkilöstöedustuksen järjestämisestä sellaisissa eurooppaosuuskunnissa, joissa on vähemmän kuin 50 työntekijää. Lisäksi Suomesta valittavat henkilöstöedustajat voisivat eräissä tapauksissa osallistua eurooppaosuuskunnan kokoukseen, jollainen henkilöstön osallistumismuoto on käytössä joissakin Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa. Koska eurooppaosuuskunnan perustamiseen voisivat osallistua muutkin oikeushenkilöt kuin yhtiöt, ehdotetaan tehtäväksi eräitä lakiteknisiä muutoksia.

Esitys liittyy eurooppaosuuskunnan säännöistä annettuun neuvoston asetukseen sekä erikseen annettuun hallituksen esitykseen (HE 54/2006 vp) laiksi eurooppaosuuskunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 18 päivänä elokuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström

​​​​