TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp

TyVM 8/2001 vp - HE 160/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 160/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

hallitusneuvos Hannu Hakkola, sosiaali- ja terveysministeriö

osastopäällikkö Elise Kivimäki, Kansaneläkelaitos

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Mervi Huuskonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede, Akava ry

koulutuspoliittinen asiamies Heikki Suomalainen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn, Palvelutyönantajat

puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja työmarkkinatuesta annettua lakia. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvauksena maksettavan ylläpitokorvauksen taso tarkistettaisiin 5,05 eurosta 7 euroon päivältä. Erillinen majoituskorvaus ehdotetaan poistettavaksi. Työssäkäyntialueensa tai kotikuntansa ulkopuolella koulutukseen osallistuvalle maksettaisiin eräin edellytyksin ylläpitokorvaus korotettuna. Korotetun ylläpitokorvauksen suuruus olisi 14 euroa päivältä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys on osa lainsäädäntökokonaisuutta, jolla pyritään jatkamaan työvoimapolitiikan uudistusta, ehkäisemään syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä lisäämään työvoimapoliittisten toimenpiteiden kannustavuutta muun muassa etuuksia tarkistamalla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään parantamaan työnhakijoiden mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen nostamalla ylläpitokorvausten tasoa ja väljentämällä saantiehtoja siten, että työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuvan ei enää tarvitse osoittaa koulutukseen osallistumisesta aiheutuneen majoituskustannuksia. Valiokunta pitää ehdotuksia perusteltuina ja tarpeellisina. Samalla valiokunta toteaa, että tavoitteena tulee olla koulutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten täysimääräinen korvaaminen, jotta taloudelliset syyt eivät ole esteenä kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistumiselle.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan korotetun ylläpitokorvauksen käyttöönotto edellyttää sellaisia muutoksia Kansaneläkelaitoksen tietojärjestelmiin, jotka on mahdollista toteuttaa vasta 1.4.2002 lukien. Tästä syystä valiokunta ehdottaa voimaantulosäännökseen tehtäväksi tätä tarkoittavan lisäyksen.

Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan työssäkäyntialueensa ulkopuolella koulutukseen osallistuvalle perustuen tai työmarkkina- tuen saajalle maksetaan kolmen kuukauden pituisen siirtymävaiheen aikana 14 euron suuruinen korvaus vain, jos hänelle aiheutuu koulutukseen osallistumisesta majoituskustannuksia. Työssäkäyntialueella annettavan koulutuksen osalta kansaneläkelaitoksen maksamat ylläpitokorvaukset vastaavat suuruudeltaan ja saamisedellytyksiltään ansiotuen saajille maksettavia korvauksia jo vuoden 2002 alusta lukien.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvo- asiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Voimaantulosäännös

(1 mom. kuten HE)

Lakia sovelletaan ylläpitokorvauksiin, jotka kohdistuvat lain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Perustuen tai työmarkkinatuen saajalle maksetaan kuitenkin 31 päivään maaliskuuta 2002 saakka 17 §:n 2 momentin mukainen korotettu ylläpitokorvaus tämän lain 17 §:n 1 momentin mukaisena ylläpitokorvauksena sekä majoituskorvauksena, johon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Majoituskorvauksen suuruus on kuitenkin 7 euroa päivältä.

(3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jouni Lehtimäki /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Esa Lahtela /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Matti Kangas /vas (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström

​​​​