TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2014 vp

TyVM 8/2014 vp - HE 199/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta (HE 199/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 • Työterveyslaitos
 • Suomen Konepäällystöliitto
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry
 • Suomen Varustamot ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväen lääkärintarkastuksista annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan suomalaisella aluksella työskentelevän laivaväkeen kuuluvan henkilön lääkärintarkastus voitaisiin tehdä myös ulkomailla sellaisessa valtiossa, joka on hyväksynyt kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen ja merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen. Lääkärintarkastuksen suorittavalla lääkärillä olisi oltava siinä valtiossa, jossa tarkastus suoritetaan, oikeus suorittaa laivaväen lääkärintarkastus. Lääkärintodistus olisi laadittava englannin kielellä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Suomalaisella aluksella työskentelevän henkilön terveydentilan soveltuvuus aluksella tehtävään työhön varmistetaan edellyttämällä laivaväeltä lääkärintodistusta, jonka voi antaa vain Suomessa hyväksytty merimieslääkäri. Lääkärin on lähetettävä todistuksesta jäljennös työterveyslaitokselle, jossa työntekijöiden laivatyökelpoisuuden ja terveydentilan seurannan ja arvioinnin sekä merimieslääkäreiden toiminnan yhdenmukaisuuden edistämiseksi lääkärintodistuksista pidetään valtakunnallista rekisteriä.

Esityksessä ehdotetaan lain muuttamista siten, että lääkärintarkastuksen voi tehdä myös ulkomailla sellaisessa valtiossa, joka on hyväksynyt kansainvälisten merenkulkijoiden terveydentilaa ja lääkärintodistusta koskevien määräysten noudattamisen. Valiokunta pitää ehdotettua muutosta hyvänä ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että mahdollisuus hankkia lääkärintodistus ulkomailta saattaa johtaa järjestelmän väärinkäyttöön ja hakemaan lääkärintodistuksen maista, joissa todistuksen voi erilaisen tarkastuskäytännön vuoksi saada helpommin kuin Suomessa. Valiokunta tähdentää, että meriturvallisuuden takaamiseksi laivaväen terveydentilavaatimusten tulee säilyä nykyisen tasoisina ja että työterveyslaitoksen tulee saada työntekijöiden laivatyökelpoisuuden edistämiseksi ja arvioimiseksi tiedot myös ulkomailla annetuista lääkärintodistuksista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jani Toivola /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen

​​​​