TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO-VALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2004 vp

TyVM 9/2004 vp - HE 131/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta (HE 131/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö

hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Tomi Peltomäki, Verohallitus

yksikön päällikkö Arto Tolonen, Uudenmaan TE-keskus

kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

lakimies Katja Lehto-Komulainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

varatuomari, asiamies Mikko Nyyssölä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Palkkaturvalakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että palkkaturvana maksettava saatava maksettaisiin työntekijäin eläkemaksulla ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä. Palkkaturvapäätöksen tiedoksiannossa ehdotetaan tavallisen tiedoksiannon käyttöalaa laajennettavaksi. Lakiin otettaisiin hallintolain vaatimuksia vastaavat säännökset kuulemisesta. Palkkaturvaviranomaisen tietojensaantioikeutta koskevat säännökset saatettaisiin salassa pidettävien tietojen luovuttamisen osalta vastaamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia.

Merimiesten palkkaturvalakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset, lukuun ottamatta työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun vähentämistä palkkaturvasaatavasta.

Palkkaturvalakiin esitettyjen muutosten johdosta ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

Lait palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun 19 a §:n muuttamisesta tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Laki palkkaturvalain muuttamisesta

15 §. Palkkaturvan maksaminen.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin sanontaa täsmennettäväksi siten, että ennakonpidätys toimitetaan palkkaturvan bruttomäärästä, josta ei ole vähennetty työntekijäin eläkemaksua eikä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua.

Valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi. Esityksen perusteluissa todetaan, että palkkaturvaviranomainen ilmoittaa Eläketurvakeskukselle eläkepalkkana ja verottajalle ennakonpidätyksen alaisena palkkana palkkaturvan bruttomäärän. Valiokunta ehdottaa tätä tarkoittavan säännöksen ottamista lakiin. Samalla lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös palkkaturvasta vähennetyn työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ilmoittamisesta verottajalle, jotta maksut otetaan asianmukaisesti vähennyksinä huomioon palkkaturvan saajan verotuksessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

palkkaturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun palkkaturvalain (866/1998) 4 §:n otsikko, 12 §, 14 §:n otsikko ja 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 17 §, 26 §:n 1 ja 2 momentti, 28 §:n 2 momentti ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n otsikko laissa 78/2001 ja 26 §:n 2 momentti laissa 138/2003, sekä

lisätään (poist.) 4 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 78/2001, uusi 2 momentti, (poist.) lakiin uusi 14 a §, 15 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä 26 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 138/2003, uusi 4 momentti seuraavasti:

4, 12, 14 ja 14 a §

(Kuten HE)

15 §

Palkkaturvan maksaminen

Palkkaturva maksetaan viikon kuluessa palkkaturvapäätöksestä. Palkkaturvasta toimitetaan ennakkoperintälain (1118/1996) mukainen ennakonpidätys. Palkan ulosmittaus ja palkanmaksukielto ovat voimassa myös palkkaturvaa maksettaessa.

Palkkaturvan maksaja ilmoittaa eläkepalkkana Eläketurvakeskukselle ja ennakonpidätyksen alaisena palkkana verohallinnolle työntekijän palkkaturvan määrän, josta ei ole toimitettu ennakonpidätystä eikä vähennetty 4 §:n 2 momentin mukaisia maksuja. Lisäksi maksaja ilmoittaa verohallinnolle palkkaturvasta vähennetyt 4 §:n 2 momentin mukaiset maksut. (Uusi 2 momentti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17, 26, 28 ja 29 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd (osittain)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström

​​​​