TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2005 vp

TyVM 9/2005 vp - HE 181/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 181/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Raimo Salonen, sosiaali- ja terveysministeriö

pääjohtaja Harri Vainio, Oulun aluetyöterveyslaitoksen johtaja Veikko Kujala, Työterveyslaitoksen akavalaiset ry:n puheenjohtaja Jouni Lehtelä ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry:n pääluottamusmies Ritva Ekroos, Työterveyslaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maininta Työterveyslaitoksen organisaation perustumisesta keskuslaitokseen ja aluelaitoksiin poistetaan. Työterveyslaitos muodostuu jatkossa organisatorisesti valtakunnallisista osaamiskeskuksista, joiden tehtävä on turvata myös alueellinen toiminta ja palveluiden saatavuus.

Samalla Työterveyslaitoksen ruotsinkielinen nimi Institutet för arbetshygien muutetaan muotoon Arbetshälsoinstitutet.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lakimuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Työterveyslaitoksen organisaation uudistaminen paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Uuteen organisaatioon on tarkoitus perustaa kuusi osaamiskeskusta, jotka korvaisivat nykyiset kaksitoista osastoa ja kuusi aluetyöterveyslaitosta.

Muutoksella ei ole tarkoitus vähentää Työterveyslaitoksen alueellista toimintaa, vaan laitos toimisi edelleen kuudella paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Alueelliset toimipisteet toimisivat kiinteänä osana valtakunnallisia osaamiskeskuksia. Yhdistämisellä halutaan vahvistaa alueellista osaamista ja tarjota laitoksen monipuolinen tietotaito käyttöön koko Suomessa.

Valiokunta pitää Työterveyslaitoksen organisaatiouudistusta perusteltuna, jotta laitos voi entistä paremmin vastata työelämän muutoksista johtuviin tarpeisiin. Saadun selvityksen perusteella valiokunta katsoo, että laitoksen henkilöstö on otettu uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa hyvin huomioon ja uudistuksesta on tiedotettu henkilöstölle avoimesti. Valiokunta pitää tärkeänä, että Työterveyslaitoksen omassa muutosprosessissa noudatetaan mahdollisimman hyvin niitä työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä periaatteita, joita laitoksen asiantuntijat suosittelevat myös muualla toteutettavissa organisaatiouudistuksissa noudatettaviksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /kok
 • vjäs. Paula Risikko /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström

​​​​