ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2001 vp

UaVM 1/2001 vp - HE 208/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä (HE 208/2000 vp).

Lausunnot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 4/2001 vp), joka on tämän mietinnön liitteenä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Wienissä 23 päivänä toukokuuta 1969 tehtyyn valtiosopimusoikeutta koskevaan yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen. Yleissopimuksen mukaan valtion päämiesten, hallituksen päämiesten sekä ulkoasiainministerien katsotaan tehtävänsä nojalla ja tarvitsematta esittää valtakirjaa edustavan valtiotaan valtiosopimuksen tekemiseen liittyvien tehtävien osalta. Suomi antoi yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä selityksen, jonka mukaan Suomi katsoo, ettei minkään yleissopimuksen 7 artiklan 2 kappaleessa ole tarkoitus muuttaa sopimuspuolten sisäisen lainsäädännön määräyksiä, jotka koskevat toimivaltaa tehdä sopimuksia. Suomen valtiosäännön mukaan toimivalta sopimusten tekemiseen on annettu tasavallan presidentille, joka myös päättää valtakirjan antamisesta hallituksen päämiehelle ja ulkoasiainministerille.

Esityksessä ehdotetaan, että Suomi peruuttaisi yleissopimukseen tekemänsä selityksen. Selityksen poistaminen merkitsisi sitä, että myös pääministeri ja ulkoasiainministeri olisivat kelpoisia asemansa nojalla ja ilman tasavallan presidentin antamaa nimenomaista valtakirjaa edustamaan Suomea valtiosopimuksia koskevissa asioissa. Selityksen poistaminen ei vaikuta siihen, miten kansainväliseen velvoitteeseen sitoutumisesta on Suomen valtiosäännön mukaan päätettävä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Ehdotuksen mukaan Suomi peruuttaa Wienin valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopimuksen 7 artiklan 2 kappaleen a kohtaan tekemänsä selityksen. Suomen sopimuksen hyväksymisen yhteydessä antama selitys on käytännössä merkinnyt, että mainitusta Wienin yleissopimuksen määräyksestä poiketen pääministeri ja ulkoasiainministeri eivät ole voineet edustaa Suomea valtiosopimuksiin liittyvissä asioissa ilman erillistä tasavallan presidentin antamaa valtakirjaa.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan yhtynyt hallituksen esityksen perusteluiden kantaan selityksen tarpeettomuudesta nykyoloissa. Lausunnon mukaan uuden perustuslain säännökset toimivallasta kansainvälisissä asioissa vahvistavat omalta osaltaan tätä käsitystä, vaikka selityksen peruuttamisen tarve ei välittömästi uudesta perustuslaista johdukaan.

Selityksen peruuttamisella on ulkoasiainvaliokunnan saaman selvityksen perusteella käytännön merkitystä lähinnä ulkoasiainministerin osalta. Pääministeri allekirjoittaa Suomen valtiosopimuskäytännössä valtiosopimuksia erittäin harvoin. Selityksen peruuttaminen ei vaikuta Suomen valtiosopimuksia koskevaan valtiosäännön mukaiseen päätöksentekoon, joka tapahtuu perustuslain mukaisessa järjestyksessä.

Selityksen peruuttaminen tukee Suomen valtiosopimuksia koskevaa käytäntöä, jonka mukaisesti Suomi on itse vastustanut julistuksia ja varaumia, joissa viitataan yleisesti valtion sisäiseen lainsäädäntöön perusteena sopimusten määräysten noudattamatta jättämiselle. Myös Suomen johdonmukainen tuki Wienin yleissopimukselle ja se, että Suomi katsoo Wienin yleissopimuksen selventävän myönteisellä tavalla kansainvälistä oikeutta valtioiden välisissä sopimussuhteissa, ovat valiokunnan mielestä perusteita selityksen peruuttamiselle.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy 23 päivänä toukokuuta 1969 tehdyn valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 32—33/1980) 7 artiklan 2 kappaleeseen tehdyn selityksen peruuttamisen.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /skl
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Martti Tiuri /kok (osittain)
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Petri Neittaanmäki /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Antti Pelttari

​​​​