ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2004 vp

UaVM 1/2004 vp - HE 156/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 156/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevalla yleissopimuksella perustettiin Kemiallisten aseiden kieltojärjestö yleissopimuksen päämäärien ja tarkoitusten saavuttamiseksi sekä sen valvonnan ja todentamisen järjestämiseksi. Yleissopimus edellyttää erioikeuksia koskevien sopimusten tekemistä järjestön ja sopimusvaltioiden välillä.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun Suomi on tallettanut hyväksymiskirjansa järjestön pääjohtajan huostaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Haagissa 10 päivänä helmikuuta 2003 Suomen tasavallan hallituksen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti-Juha  Pelttari