ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2001 vp

UaVM 10/2001 vp - K 3/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 1999

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä maaliskuuta 2001 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi kertomuksen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta (K 3/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

Suomen PN-valtuuskunnan puheenjohtaja Outi Ojala

Suomen PN-valtuuskunnan pääsihteeri Patrick Zilliacus

Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Karl Johan Krokfors

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomus sisältää yhteenvedon Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta kertomusvuonna.

Pohjoismaiden neuvoston 51. istunto pidettiin Tukholmassa 8.—11. marraskuuta 1999. Kertomuksen mukaan vuonna 1999 panostettiin paitsi Itämeren ja Barentsin lähialueyhteistyöhön myös Keski-Eurooppaan suuntautuvaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Kertomusvuonna jatkettiin keskustelua neuvoston ja pohjoismaisten parlamentaarikoiden osallisuudesta EU:n pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä. Valiokunta pitää tärkeänä, että pohjoisen ulottuvuuden vakiinnuttaminen ja sisällön kehittäminen jatkuvat.

Neuvoston vuoden 1999 toiminnasta kertomuksessa mainitaan muunmuassa neuvoston ja Baltian parlamentaarisen yleiskokouksen toinen yhteiskokous, joka pidettiin helmikuussa Helsingissä. Kokous pohjusti osaltaan Pohjoismaiden neuvoston panostusten jatkumista Baltiassa. Alattiossa järjestettiin huhtikuussa Barentsin alueen ensimmäinen parlamentaarikkokonferenssi, joka osoitti, että Pohjoismaat haluavat panostaa paitsi Luoteis-Venäjän kanssa tekemäänsä yhteistyöhön myös parlamentaariseen Barents- ja Arktis-yhteistyöhön. Valiokunta pitää myönteisenä, että kertomusvuonna neuvosto on kehittänyt kontaktejaan myös Keski-Eurooppaan ja EU:n hakijamaihin.

Pohjoismaiden neuvosto kehitti vuoden aikana lisäksi Venäjän kanssa tekemäänsä yhteistyötä, joka sai uusiakin ulottuvuuksia, kun neuvoston jäseniä osallistui joulukuussa ensimmäistä kertaa Venäjän duumavaalien tarkkailuun.

Pääministereiden selonteossa käsiteltiin haasteita, joita pohjoismaiset hyvinvointivaltiot kohtaavat globaalistumisen myötä. Lisäksi korostettiin Baltian ja Luoteis-Venäjän lasten ja nuorten aseman parantamista sekä Kaliningradiin kohdistuvia hankkeita.

Ulkoministereiden selonteossa todettiin, että EU:n kiinnostus Pohjois-Eurooppaa kohtaan on lisääntynyt pohjoisen ulottuvuuden myötä ja että myös Islanti ja Norja on kutsuttu mukaan muovaamaan pohjoista ulottuvuutta. Arktisen neuvoston ja EU:n pohjoisen ulottuvuuden välisiä suhteita tulisi tiivistää. Ulkoministereiden selonteko käsitteli myös Etyjiä ja Natoa sekä Pohjoismaiden yhteistyötä ja neuvonpitoa YK:ssa. Valiokunta pitää tärkeänä Pohjoismaiden yhteistyötä erityisesti YK:ssa, jonka rooli on vahvistumassa uuden kansainvälisen tilanteen myötä.

Puolustusministereiden selonteosta on tullut vakiintunut käytäntö neuvoston työssä. Selonteossa painotettiin, että pohjoismainen puolustusyhteistyö on luonteeltaan pragmaattista, ja se mukautuu jatkuvasti ympäröivän maailman muuttuviin puolustuspoliittisiin edellytyksiin. Yhteistyö pohjautuu käsitykseen siitä, että turvallisuutta ei voida enää mieltää omien rajojen ja alueiden puolustamiseksi, vaan se edellyttää laajempaa näkökulmaa. Kansainvälisellä tasolla panostetaan yhä enemmän ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja demokratian kehittämiseen. Valiokunta toteaa, että kertomuksessa mainittu vuodesta 1994 alkaen jatkunut puolustusmateriaaliyhteistyö on tuottanut konkreettisia tuloksia yhteisten helikopterihankintojen muodossa.

Päätösehdotus

Ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että tämä mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Eva Biaudet /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili Lahnalampi

​​​​