ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2010 vp

UaVM 10/2010 vp - HE 250/2010 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 250/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira ja kaupallinen sihteeri Selina Kangas, ulkoministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Intian välisen sopimuksen taloudellisesta yhteistyöstä sekä lain Suomen Tasavallan ja Intian välillä vuonna 1967 tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä viimeisen sellaisen nootin vastaanottamisesta, jolla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Sopimuksen voimaantulopäivänä kumotaan vuonna 1967 tehty Suomen ja Intian välinen kauppasopimus sekä noottienvaihdolla vuonna 1974 tehty suomalais-intialaisen sekakomission perustamista koskeva sopimus. Lain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaantulon kanssa.

Koska vuoden 1967 kauppasopimuksen eräät määräykset ovat edellyttäneet eduskunnan hyväksyntää ja ne on voimaansaatettu lailla, kauppasopimuksen kumoavan sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattamislain kumoaminen edellyttävät eduskunnan hyväksymistä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Suomen ja Intian välillä on voimassa vuonna 1967 tehty kauppasopimus (SopS 72 ja 73/1968), jonka tarkoituksena on ollut parantaa Suomen ja Intian välisiä taloudellisia ja kaupallisia suhteita. Suomen EU-jäsenyyden myötä sopimuksen kauppapoliittiset määräykset ovat pääosin korvautuneet muilla määräyksillä, mutta Suomen ja Intian välisen lisääntyneen yhteistyön valossa osapuolet ovat katsoneet, että sopimuspohja suhteiden kehittämiselle tulisi säilyttää ja sopimus muuttaa Suomen EU-velvoitteiden mukaiseksi. Taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus pohjautuu Intian muiden EU-maiden kanssa tekemiin vastaaviin sopimuksiin. Suomen ja Intian sopimusluonnokseen esittämät muutosehdotukset ovat olleet toisen osapuolen hyväksyttävissä.

Sopimuksella säilytetään sopimuspohja Suomen ja Intian välisen yhteistyön kehittämiselle, ja sopimuksella perustettava sekakomissio voi jatkaa aiemman, vuonna 1974 noottienvaihdolla (SopS 24/1979) perustetun suomalais-intialaisen sekakomission työtä tarjoten foorumin kahdenvälisten kysymysten säännölliselle käsittelylle korkealla virkamiestasolla.

Suomen ja Intian välinen sopimus taloudellisesta yhteistyöstä ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä muutoinkaan ole merkitykseltään sellainen, että se vaatisi eduskunnan hyväksyntää. Sopimuksen IV artiklan 2 kappale sisältää kuitenkin määräyksen, jolla kumotaan vuonna 1967 Suomen ja Intian välillä tehty kauppasopimus. Kyseisen kauppasopimuksen määräysten hyväksyminen vaati eduskunnan suostumusta, mistä syystä näiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta on myös säädettävä lailla. Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan suostumus taloudellisesta yhteistyöstä tehdylle sopimukselle, missä määrätään vuoden 1967 kauppasopimuksen kumoamisesta. Lisäksi eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään laki Suomen ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta.

Intia on nopeasti kehittyvä talous, ja sen poliittinen painoarvo on jatkuvasti vahvistunut. Intia on EU:n strateginen kumppani ja kymmenenneksi suurin kauppakumppani. EU on Intian suurin kauppakumppani ja huomattava investoija. Intia on Suomen neljänneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean jälkeen. Vuonna 2009 Suomen viennin arvo Intiaan oli noin 450 miljoonaa euroa. Tuonti Intiasta oli samana vuonna arvoltaan noin 230 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon Intian kansainvälispoliittisen merkityksen jatkuvan kasvun ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä, että Suomen ja Intian kahdenvälisten suhteiden perusta pidetään ajantasaisena. Valiokunta katsoo, että taloudellisesta yhteistyöstä tehty sopimus palvelee tätä tarkoitusta.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pertti Salolainen /kok
 • vpj. Markku Laukkanen /kesk
 • jäs. Pekka Haavisto /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Krista Kiuru /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen