ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2003 vp

UaVM 11/2003 vp - HE 24/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä kesäkuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta (HE 24/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sen, että Suomi irtisanoo eräät kaupallistaloudelliset sopimukset ja hyväksyy lait niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta.

Esitys liittyy Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Liittyessään unionin jäseneksi valtion on pääsääntöisesti luovuttava kahdenvälisistä sopimusjärjestelyistään, jotka korvautuvat yhteisön sopimuksilla yhteisen kauppapolitiikan alalla. Suomi on jo aiemmin irtisanonut pääosan tällaisista kahdenvälisistä sopimuksistaan. Jäljellä olevien eduskunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten irtisanomiselle pyydetään nyt eduskunnan hyväksyminen. Irtisanomiset tulevat voimaan kunkin sopimuksen irtisanomista koskevien määräysten mukaisesti, ellei toisen sopimuspuolen kanssa voida sopia siitä, että irtisanominen tulee voimaan aikaisemmin.

Lait niiden voimaansaattamislakien kumoamisesta ovat tarkoitetut tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävinä ajankohtina samanaikaisesti kuin sopimusten irtisanomiset tulevat voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta on korjannut esityksen ponsiehdotukseen sisältyvät virheelliset sopimussarjaviittaukset. Suomen ja Islannin välisen merenkulkusopimuksen oikea sopimussarjanumero on SopS 13/1924 ja Suomen ja Islannin välisen maksusopimuksen SopS 7/1950.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy seuraavien sopimusten irtisanomisen:

Suomen ja Islannin välillä 21 päivänä joulukuuta 1923 tehty kauppa- ja merenkulkusopimus (SopS 13/1924), Suomen ja Islannin välillä 6 päivänä maaliskuuta 1950 tehty maksusopimus (SopS 7/1950), Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välillä 27 päivänä helmikuuta 1950 tehty kauppasopimus (SopS 26—27/1950), Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välillä 17 päivänä helmikuuta 1961 tehty kauppasopimus (SopS 10/1961), Suomen ja Norjan kesken 11 päivänä marraskuuta 1930 allekirjoitettu kauppasopimus ja sen lisäpöytäkirja (SopS 5/1932) ja 21 päivänä heinäkuuta 1937 tehty lisäsopimus (SopS 24/1937), Suomen ja Norjan välillä 22 päivänä helmikuuta 1974 tehty sopimus maatalous- ja kalataloustuotteiden kaupasta (SopS 43—44/1974), Suomen ja Turkin välillä 12 päivänä elokuuta 1929 tehty kauppa- ja merenkulkusopimus (SopS 31/1929), Suomen ja Turkin välillä 13 päivänä toukokuuta 1960 tehty maksusopimus (SopS 24/1960), Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä 22 päivänä elokuuta 1966 tehty kauppasopimus (SopS 63—64/1967), Suomen ja Ruotsin 27 päivänä marraskuuta 1992 tehty maataloustuotekauppaa koskeva sopimus (SopS 40—41/1993), Suomen ja Tanskan välillä 5 päivänä joulukuuta 1984 tehty sopimus Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta (SopS 41—42/1985) ja 19 päivänä marraskuuta 1992 tehty sopimus toisaalta Suomen hallituksen ja toisaalta Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välillä vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä sekä siihen liittyvä maataloustuotteiden kauppaa koskeva kirjeenvaihto (SopS 49—50/1993),

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Maija Perho /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti-Juha Pelttari

​​​​