ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2014 vp

UaVM 11/2014 vp - K 6/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2014 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomuksen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013 (K 6/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

puheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson ja sihteeri Gunilla Carlander, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Euroopan neuvoston asema yleiseurooppalaisena poliittisena keskustelufoorumina on kertomuksen mukaan viime vuosina korostunut entisestään. Yleiskokous on päättänyt uudistaa jäsenvelvoitteiden seurantamekanismia ja asetti tammikuussa 2014 alakomitean työstämään uudistusta.

Loppuvuonna 2013 eskaloituneen Ukrainan tilanteen johdosta yleiskokouksen poliittinen komitea perusti Ukrainan tilannetta käsittelevän tilapäisen alakomitean, joka vierailee Ukrainassa vuoden 2014 aikana. Euroopan neuvosto osallistui myös presidentinvaalien vaalitarkkailuun. Oikeusvaltioperiaatteen merkitys demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta korostui kertomusvuoden aikana. Yleiskokous totesi korruption olevan yksi oikeusvaltioperiaatteen kohtaamista suurimmista uhkista.

Useimmat Euroopan neuvoston vaalitarkkailumissiot tehdään yhteistyössä ETYJin yleiskokouksen ja Odihrn kanssa. Tämä yhteistyö on valiokunnan näkemyksen mukaan tärkeää, jottei syntyisi perustavaa laatua olevaa erimielisyyttä siitä, miten hyvin vaaleissa on noudatettu oikeusvaltioperiaatteita. Yhteistyö on lisäksi perusteltua niin järkevän resurssien käytön kuin toiminnan tuloksellisuudenkin vuoksi.

Euroopan neuvoston on edelleen tärkeä yleiseurooppalaisten oikeusnormien luoja. Valiokunta pitää hyvänä, että nyt on käynnistetty EN:n sopimusten uudistamistyö, jonka tarkoituksena on karsia tarpeettomiksi luokitellut sopimukset ja virtaviivaistaa oikeusnormistoa.

Ulkoasiainvaliokunta toteaa, että edellä esitettyihin näkökohtiin tulee kiinnittää erityistä huomiota Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan työskentelyssä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Soini /ps
 • vpj. Pertti Salolainen /kok
 • jäs. Jörn Donner /r
 • Ilkka Kantola /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Svinhufvud

​​​​