ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2001 vp

UaVM 12/2001 vp - HE 94/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 94/2001 vp).

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Eduskunta hyväksyi 15 päivänä kesäkuuta 1998 Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehtyyn Schengenin sopimukseen tehdyn pöytäkirjan sekä Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan. Samalla eduskunta myös hyväksyi näitä sopimusjärjestelyjä koskevan voimaansaattamislain sekä näistä johtuvat muutokset poliisilakiin, ulkomaalaislakiin, rikoslakiin ja ampuma-aselakiin.

Schengenin säännöstön tultua sisällytetyksi osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen voimaantulon myötä, Schengenin sopimuksia ei kuitenkaan ole voitu Suomessa kansallisesti voimaansaattaa. Tämän vuoksi Schengenin sopimuksia koskeva voimaansaattamislaki, joka ei ole tullut voimaan, tulisi selvyyden vuoksi kumota. Kumoamista tarkoittava laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti Pelttari