ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2004 vp

UaVM 14/2004 vp - HE 188/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Pohjoismaiden investiontipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 188/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yksikön päällikkö Pekka Orpana, ulkoasiainministeriö

kansainvälisen lainaosaston päällikkö Erkki Karmila ja pääjuristi Siv Hellén, Pohjoismainen investointipankki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen Pohjoismaiden investointipankista. Uuden sopimuksen tekeminen aiheutuu Viron, Latvian ja Liettuan liittymisestä Pohjoismaiden investointipankin jäseniksi 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimus ja siihen liitetyt säännöt tulevat voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin kaikki jäsenmaat ovat tallettaneet ratifioimisasiakirjansa Norjan ulkoasiainministeriöön, kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Pohjoismaiden investointipankkia koskeva uusi sopimus mahdollistaa Viron, Latvian ja Liettuan jäsenyyden Pohjoismaiden investointipankissa. Baltian maat tulevat pankin täysivaltaisiksi jäseniksi samoilla ehdoilla kuin nykyiset jäsenvaltiot. Tarkoituksena on ollut tehdä ainoastaan jäsenyyden laajentumisesta aiheutuvat välttämättömät muutokset vuoden 1998 sopimukseen ja sääntöihin. Nämä muutokset liittyvät lähinnä pankin pääomarakenteeseen ja organisaatioon.

Baltian maiden liittyminen Pohjoismaiden investointipankin jäseniksi on osa tiivistyvää integraatiokehitystä Itämeren alueella. Valiokunta pitää jäsenyyttä merkittävänä käytännön saavutuksena yhteistyön etenemisessä. Valiokunta toteaa, että keskustelu Baltian maiden osallistumismuodoista myös muihin pohjoismaisiin yhteistyöelimiin on erittäin ajankohtaista. Valiokunta viittaa tässä yhteydessä Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtyyn selvitykseen.

Pohjoismaiden investointipankki on tehnyt jo 1990-luvulta lähtien hyödyllistä yhteistyötä Baltian maissa ja on merkittävä rahoittaja esimerkiksi energia-alalla. Valiokunta katsoo, että Baltian maiden jäsenyys Pohjoismaiden investointipankissa vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä yhteistyötä myös laajemmin. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella Baltian maiden jäsenyydellä on myönteinen vaikutus Itämeren alueen taloudelliselle kehitykselle ja jäsenyys edistää myös alueen ongelmien yhteisiä ratkaisupyrkimyksiä. Valiokunta pitää tärkeänä, että jäsenyys vahvistaa myös Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden puitteissa tapahtuvaa yhteistyötä. Pankin rahoitusta on mahdollista hyödyntää muun muassa lähialueyhteistyössä.

Valiokunta toteaa, että myös Pohjoismaiden investointipankin asema Itämeren alueella vahvistuu ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu, samalla kun edistetään sekä Pohjoismaiden että Baltian maiden elinkeinoelämää ja vientiteollisuutta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen Pohjoismaiden investointipankista ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • jäs. Jouni Backman /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Antti Kaikkonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi